Καρακατσάνης Γκίκας

Καραμάνος Γιαννούλης
29th June 2019
Κανελλόπουλος Δήμος
5th July 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Καρακατσάνης Γκίκας

Γέννηση: ΣπέτσεςΘάνατος: άγνωστο
Ο Γκίκας Καρακατσάνης, πρόκριτος από τις Σπέτσες, ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μακρά πολιτική δράση αντιπροσωπεύοντας την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αρχικά, τον Φεβρουάριο του 1822, εξελέγη παραστάτης Σπετσών στο Α΄ Βουλευτικό και στις 26 Μαρτίου διορίστηκε επίτροπος για τα θέματα του Υπουργείου της Οικονομίας. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Σώματος, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Τον Μάρτιο του 1823 έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Σπετσών στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία διορίστηκε μέλος στην επιτροπή για την υπογραφή των πρακτικών της. Στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό (1823) και κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών, οι οποίες κυρίως ασχολούνταν με οικονομικά ζητήματα (σύναψη δανείου, νομισματοκοπία, σύσταση κεντρικού ταμείου κ.λπ.), καθώς και με ζητήματα όπως η συγκρότηση τακτικού στρατού, η οργάνωση δικαστικού συστήματος κ.ά. Επιπλέον, στις 20 Ιουνίου του 1824 διορίστηκε στην τριμελή επιτροπή του Σώματος που επέβλεπε τη μετατροπή του οθωμανικού τεμένους στο Ναύπλιο σε βουλευτήριο. Επανεξελέγη στο Γ΄ Βουλευτικό έχοντας πλούσια δράση σε επιτροπές του Σώματος. Το 1827 έλαβε μέρος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Στη συνέχεια συμμετείχε στη Βουλή από τον Νοέμβριο του 1827 έως την αυτοδιάλυσή της τον Ιανουάριο του 1828. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε στην Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση (1831) και λίγους μήνες αργότερα στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832). Τον Ιούλιο του 1845 διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος της Γερουσίας, τα μέλη της οποίας τον εξέλεξαν δύο φορές αντιπρόεδρό της (1850 και 1851).

Προς την υπερτάτην Διοίκησιν της Ελλάδος, εις Κόρινθον

Οι επιφέροντες το παρόν μας κοινόν γράμμα είναι οι κύριοι Ιωάννης Νικολάου Λαζάρου και Γκίκας Καρακατσάνης, ημών συμπατριώται, οίτινες κοινώς και ομογνωμόνως εν Εθνική συνελεύσει εκλέχθησαν παρ' ημών διά πληρεξούσιοι, ίνα παρευρίσκωνται δύο μέλη της Εθνικής Βουλής ομού με τα λοιπά μέλη, και συμψηφίζωσι τα κοινά συμφέροντα της πατρίδος. Επί τούτου θέλει δώσετε προς αυτούς, πάσαν την απαιτουμένην πίστιν και υπόληψιν, ως δύο υποκείμενα παρρησιάζοντα πάντας ημάς και τα δίκαια ημών· και μ' όλον το ανήκον σέβας μένομεν.

Εν τη νήσω Σπετσών τη 23 Φεβρουαρίου 1822

Δούλοι ταπεινοί

Έγγραφο εκλογής των παραστατών Σπετσών, Φεβρουάριος 1822

Σπετσιωτικά τ. 3, 315

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 42, 55, 60, 92, 116, 339
ΑΕΠ τ. 2, 51, 68, 78, 84, 200, 214, 275, 284, 293, 336, 344, 385, 416, 647-648
ΑΕΠ τ. 3, 46, 54, 100, 144, 287, 453, 458, 471
ΑΕΠ τ. 5, 315, 341, 394
ΑΕΠ τ. 6, 123-124, 156, 182, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4, 55, 119, 124, 153, 175, 196, 202, 222, 291, 311, 313, 339, 413, 433
ΑΕΠ τ. 8, 36, 39, 133, 282, 301, 345, 390
ΑΕΠ τ. 9, 136, 160, 329
ΑΕΠ τ. 12, 82, 266
ΑΕΠ τ. 25, 84
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 106
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 492
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄, 3, 227, 245
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Γ΄, 159, 251
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄, 720
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄, 130-131
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Β΄, 25-34
Χατζηαναργύρου, 1926 τ. 3, 294, 315, 353
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 125
ΛΕΕ τ. 2, 176