Κανελλόπουλος Δήμος

Καρακατσάνης Γκίκας
1st July 2019
Καναβός Γεώργιος
9th July 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Δήμου Κανελλόπουλου

Κανελλόπουλος Δήμος

Γέννηση: ΑνδρίτσαιναΘάνατος: άγνωστο
Ο Δήμος Κανελλόπουλος, γόνος οικογένειας προκρίτων από την Ανδρίτσαινα, προεπαναστατικά είχε εγκατασταθεί στη Μάλτα, όπου ασκούσε εμπορική δραστηριότητα. Στην επαναστατημένη χώρα μετέβη το 1824, οπότε εξελέγη παραστάτης Φαναρίου στο Γ΄ Βουλευτικό. Τον Ιανουάριο του 1825 κατηγορήθηκε για απείθεια και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού για ένα μήνα από τις εργασίες του Σώματος. Τον Απρίλιο του 1826 αποκλείστηκε από τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, καθώς η εξελεγκτική επιτροπή έκρινε ως άκυρο το πληρεξούσιο έγγραφό του, αλλά ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Φαναρίου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827). Από τον Νοέμβριο του 1827 διετέλεσε μέλος της Βουλής έως την αυτοδιάλυσή της τον Ιανουάριο του 1828. Μετά το συνταγματικό κίνημα του 1843 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Φαναρίου στη Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843) και εξελέγη βουλευτής της ίδιας επαρχίας στις εκλογές του 1844. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1845, διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος της Γερουσίας, η οποία τον εξέλεξε ταμία της (1850).

Ο δε υιός του Δήμος Κανελόπουλος ήλθεν από την Μάλταν, όπου εμπορεύετο κατά το τέλος του 1824, έλαβε σύζυγον την θυγατέρα του Πολυχρόνη Τσανέτου, και λόγω της τοιαύτης συγγενείας του παρεχωρήθη η θέσις του βουλευτού. Κατά δε το 1825 διωρίσθη και φροντιστής επί της Κουντουργιωτικής Κυβερνήσεως διά να προμηθεύση τροφάς προς χρήσιν της Κυβερνήσεως εξαποστέλλων ταύτας εις την εκστρατείαν του στρατάρχου Κ. Σκούρτη Υδραίου. Η Κυβέρνησις του έδωσε 50.000 γρόσια ως έγγιστα διά την τοιαύτην προμήθειαν των τροφών, αυτός δε υπήγε καθ᾿ όλην την επαρχίαν αγοράζων τροφάς από τους κατοίκους, αλλά και χωρίς να πληρώση την αξίαν εις αυτούς. Μετά δε ταύτα διωρίσθη εις πολλάς πολιτικάς υπηρεσίας γενόμενος πληρεξούσιος και βουλευτής.

Περιγραφή Δήμου Κανελλόπουλου από τον Φωτάκο

Φωτάκος, 1888, 232

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 411
ΑΕΠ τ. 3, 211, 448, 454, 502, 538, 664
ΑΕΠ τ. 7, 4, 18, 21, 24, 85, 109, 111, 146, 166, 172, 181, 244, 248, 261, 264, 302
ΑΕΠ τ. 8, 23, 102, 166, 231, 235, 252, 289, 454
ΑΕΠ τ. 20, 61
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 265, 273
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 72, φάκ. 13
ΠΕΣ, 9
Πούλος, 1957, 49
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 4-5
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 511
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄- Σύνοδος Γ΄, 7
Φωτάκος, 1888, 232
Βιβλιογραφία:
Δημακοπούλου, 1983, 445-481
  • Ανδρίτσαινα