Καναβός Γεώργιος

Κανελλόπουλος Δήμος
5th July 2019
Καλογερόπουλος Αντώνιος
16th July 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Καναβός Γεώργιος
(Λογοθέτης)

Γέννηση: Άνω ΧώραΘάνατος: Μέγα Σπήλαιο 1827
Ο Γεώργιος Καναβός, πρόκριτος της επαρχίας Κραβάρων, γεννήθηκε στη Λομποτινά (Άνω Χώρα). Συμμετείχε στην Επανάσταση ως μέλος της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος από τον Μάρτιο του 1822 έως την οριστική της κατάργηση τον Μάρτιο του 1823. Στη συνέχεια έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Κραβάρων στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και εξελέγη παραστάτης Κραβάρων στο Β΄ Βουλευτικό. Στις 4 Ιουνίου του ίδιου έτους απεβλήθη από τις εργασίες του Σώματος λόγω επεισοδίου που είχε με τον παραστάτη Βάλτου Πάνο Ράγκο (αμφότεροι έγιναν πάλι δεκτοί στο βουλευτήριο στις 23 του ίδιου μήνα). Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 1824, εξελέγη παραστάτης Κραβάρων στο Γ΄ Βουλευτικό (1824) και διορίστηκε μέλος της επιτροπής που έλεγχε τα παραστατικά έγγραφα των βουλευτών. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους ανατινάχθηκε η οικία του από τοπικούς του αντιπάλους -την οικογένεια των Σωτηραίων- και το θέμα απασχόλησε σε επανειλημμένες συνεδριάσεις το Σώμα. Ο Γεώργιος Καναβός στις 10 Μαρτίου 1825 διορίστηκε μέλος της προσωρινής τριμελούς Διευθυντικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδος και μετέβη στο Μεσολόγγι. Τον Απρίλιο του 1826 έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Κραβάρων στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Στις αρχές του 1827, ενώ βρισκόταν σε αποστολή της Διοίκησης στο Αίγιο, ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Μεγάλο Σπήλαιο, όπου απεβίωσε.

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Είναι γνωστόν προς το Σεβ[αστόν] τούτο Σώμα ότι ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος εκατηγορήθη ότι αναποδογύρισε την οικίαν του Βουλευτού κυρίου Γεωργίου Κανναβού και επομένως έγινε φονεύς όλης του της οικογενείας, διά τούτο εβλήθη εις φυλακήν και εδιωρίσθη επιτροπή διά να τον κρίνη. Τώρα με απορίαν του πληροφορείται το Βουλευτικόν ότι ηλευθερώθη της φυλακής δους εγγυητήν, ως λέγουν, και επιθυμεί να λάβη πληροφορίας πώς και διατί ηλευθερώθη της φυλακής ο κατηγορούμενος, εν ω η εγγύησις του ως εγκληματίου κατά νόμον δεν είναι δεκτή· η δε διορισθείσα επιτροπή πρέπει να ακολουθήση τας εργασίας της.

Τη 23 Φεβρουαρίου 1825, εν Ναυπλίω

Ο Πρόεδρος

Πανούτζος Νοταράς

Προβούλευμα του Βουλευτικού, 23 Φεβρουαρίου 1825

ΑΕΠ τ. 8, 141

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 464, 466-469, 473, 476-478
ΑΕΠ τ. 2, 2, 58, 61, 89, 201, 295, 312, 372, 593
ΑΕΠ τ. 3, 101, 155, 160, 213-214
ΑΕΠ τ. 6, 123, 145, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4, 11, 135, 167, 169, 170, 173, 186, 200, 274, 286, 288
ΑΕΠ τ. 8, 141, 167, 169, 177, 211, 271
ΑΕΠ τ. 12, 87, 116
ΑΕΠ τ. 18, 167, 171
ΑΕΠ τ. 20, 13-14, 149
Γαζής, 1971, 37, 107, 160
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 54
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 71, φάκ. 79
Βιβλιογραφία:
Κοτίνης, 1905, 105-107
Κουφός, 2004 τ.3, 1015
ΛΕΕ τ. 2, 137
Χαραλαμπόπουλος, 2009, 41