Καλογερόπουλος Αντώνιος

Καναβός Γεώργιος
9th July 2019
Καλκαντής Γεώργιος
22nd July 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Καλογερόπουλος Αντώνιος
(Καλογηρόπουλος)

Γέννηση: ΜικρομάνηΘάνατος: άγνωστο
Ο Αντώνιος Καλογερόπουλος, πρόκριτος από τη Μικρομάνη, συμμετείχε στην Επανάσταση αρχικά ως έφορος της επαρχίας του (1822), ενώ δύο χρόνια αργότερα εξελέγη παραστάτης Μικρομάνης στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διετέλεσε επαρχιακός δημογέροντας Μικρομάνης και τον Ιούλιο του 1829 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Στη συνέχεια διορίστηκε επαρχιακός ειρηνοδίκης στη Μικρομάνη, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1834, ενώ τα επόμενα χρόνια διετέλεσε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θουρίας. Μετά το συνταγματικό κίνημα του 1843 εξελέγη πληρεξούσιος στην Α΄ Εθνική Συνέλευση, αλλά δεν έγινε δεκτός.

Πιστοποιητικόν

Ότι ο κύριος Αντώνιος Καλογερόπουλος επίσημος προ της Επαναστάσεως οικογενειάρχης και μεγαλοκτήμων της επαρχίας Μικρομάνης προσέφερεν εις τον βωμόν της ανεξαρτησίας πολλάς και υλικάς θυσίας, και ατομικάς και οικογενειακάς εκδουλεύσεις. Αλλά σήμερον κατήντησεν ο ενδεέστατος των συνεπαρχιωτών του, αυτός, όστις από το πρώτον έτος του Ιερού Αγώνος διέπρεψεν ως έφορος της επαρχίας του μέχρι του 1824, καθ’ ο την αην Ιουλίου εξελέχθη Βουλευτής της αυτής επαρχίας, και εξεπλήρωσε καλώς τα βουλευτικά του καθήκοντα μέχρι της 10 Μαρτίου 1826. Εκτάκτου εφορεύοντος της επαρχίας Μεσσηνίας του κυρίου Γ. Ψύλλα, ούτος διέπρεψεν Επαρχ. Δημογέρων μέχρι του 1835. Προ της εποχής ταύτης ήτοι το 1829 Ιουνίου 28 απεστάλη πληρεξούσιος εις την εν Άργει Εθνικήν Συνέλευσιν, αφ’ ης επιδημήσας διωρίσθη επαρχ. Ειρηνοδίκης και εξεπλήρωσε κάλλιστα τα δικαστικά του καθήκοντα μέχρι του 1834. Ακολούθως διέπρεψεν ως Δημοτικός σύμβουλος Θουρίας και εσχάτως πληρεξούσιος της επαρχίας του εις την εν Αθήναις της 3 Σεπτεμβρίου 1843 Εθνικήν Συνέλευσιν, όπου αν και δεν παρεδέχθη, η μη παραδοχή του δεν αφήνει καμμίαν αμφισβήτησιν ενταύθα επιτοπίως περί της κατά πλειονοψηφίαν αποκλειστικής εκλογής του.

            Ταύτα, γνωρίζοντες ακριβώς, τα πιστοποιούμεν διά της εκδόσεως του παρόντος εγγράφου, και ενσφραγίστως υπογεγραμμένου παρά των υποφαινομένων Δημάρχων των επαρχιών Μεσσήνης και Καλαμών.

Μεσσηνία την 12 Νοεμβρίου 1844

Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων Αντώνιου Καλογερόπουλου

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 70, φάκ. 9

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 372, 400
ΑΕΠ τ. 4, 68, 74, 521
ΑΕΠ τ. 7, 4, 50, 113, 229
ΑΕΠ τ. 8, 50, 217
ΑΕΠ τ. 15γ, 64
ΑΕΠ τ. 20, 3
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΓΕΕ, 1831 φ. 91
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 73, 273
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 70, φάκ. 9
Βιβλιογραφία:
Φερέτος, 1968, 485-486
  • Μικρομάνη