Καλαφάτης Γεώργιος

Καλκαντής Γεώργιος
22nd July 2019
Καλαράς Γεώργιος
24th July 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Καλαφάτης Γεώργιος
(Γιώργης)

Γέννηση: ΨαράΘάνατος: άγνωστο
Ο Γεώργιος Καλαφάτης, πλοιοκτήτης με καταγωγή από τα Ψαρά, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας στρατιωτική και πολιτική δράση. Από την έναρξη της Επανάστασης έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, διετέλεσε πληρεξούσιος Ψαρών στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και λίγο αργότερα συμμετείχε στις εργασίες του Β΄ Βουλευτικού (1823) ως παραστάτης Ψαρών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε από το Βουλευτικό σε επιτροπές, ενώ απουσίασε μερικούς μήνες για τη διευθέτηση προσωπικών υποθέσεων λαμβάνοντας άδεια. Μετά την καταστροφή των Ψαρών, ο Καλαφάτης, ως παραστάτης του νησιού, απέστειλε αναφορές στο Σώμα σε σχέση με την κατάσταση των Ψαριανών. Στα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε να συμμετέχει σε ναυτικές επιχειρήσεις. Επίσης, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ψαριανών (1828), δημογέροντας των Ψαριανών (1829) και λίγα χρόνια αργότερα, έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Ψαρών στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1831).

Προς το σεβαστόν Βουλευτικόν

Πόσον η πατρίς μας και η νήσος Ψαρά αντέστη κατά του εχθρού, αφ’ ης ώρας αύτη πρώτη ύψωσεν την ελληνικήν σημαίαν, οποίας δε βλάβας επροξένησεν εις τον εχθρόν και εστάθη το προπύργιον της θαλασσίας δυνάμεως, ταύτα ου μόνον το σεβαστόν τούτο Σώμα, αλλά και άπαν το πανελλήνιον τα γιγνώσκει καλώτατα˙ οποίαν δε πάλιν λύπην συναισθάνθη άπασα η ελευθέρα Ελλάς εις την καταστροφήν αυτής, και τούτο ομολογούμενον. Καθώς λοιπόν αύτη εις τον καιρόν της ησφάλιζεν άπασαν την επικράτειαν από τας διά θαλάσσης εισβολάς του εχθρού, ούτω και τώρα να μη μείνη παρημελημένη και απερίθαλπτος. Ως εκ του μέρους της πατρίδος μας αναφερόμεθα σήμερον εις το σεβαστόν τούτο Σώμα ημείς οι παραστάται αυτής, και εξαιτούμεθα τα ακόλουθα. Πληροφορούμεθα με βεβαιότητα ότι πολλαί φαμελίαι Ψαριαναί ευρίσκονται αιχμαλωτισμέναι από τους Αγαρηνούς εις Σμύρνην, Χίον, Μυτιλήνην και Κουσάντασι, αι οποίαι δύνανται να ελευθερωθώσιν όταν θελήση να αποφασίση η σεβαστή Διοίκησις. Όθεν παρακαλούμεν να ναυλωθή εν πλοίον ευρωπαϊκόν παρά της Διοικήσεως, να επιβή εις αυτό ένας άνθρωπος της Διοικήσεως με ικανήν ποσότητα χρημάτων και, περιφερόμενος εις τα διαληφθέντα μέρη, να εξαργυρώνη τας αιχμαλωτισμένας Ψαριανάς φαμελίας˙ τούτο ενώ έχει τα μέσα την σήμερον η σεβαστή Διοίκησις να το ενεργήση, είναι προσέτι και δίκαιον˙ διά τούτον παρακαλούμεν και αύθις να μη παραβλέψη τους δυστυχήσαντας Ψαριανούς, αλλά ό,τι δύναται να τους βοηθήση και τόσον τάχιστα, προτού να διασκορπισθώσιν εις τα ενδότερα της Ασίας. Ελπίζομεν δε εις τον Θεόν και εις την συνδρομήν της Διοικήσεως να φέρωμεν πάλιν την υπόληψιν των Ψαρών εις τον τόπον της και να τον αποδείξωμεν οίον και πρότερον, ευέλπιδες ότι η σεβαστή Διοίκησις δεν θέλει παραβλέψει ταύτην την δέησίν μας.

Μένομεν με το ανήκον σέβας,

Τη 29 Ιουλίου 1824.

Οι παραστάται των Ψαρών

Γεώργης Καλαφάτης

Νικόλαος Γ. Λουμάκης

Νικόλαος Βελισσάριος

Αναφορά των βουλευτών των Ψαρών για την απελευθέρωση Ψαριανών αιχμαλώτων

Σφυρόερας, 1974, 425

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 77-78, 98-99, 191, 208, 293, 309, 332, 343, 387, 554, 593, 599, 652
ΑΕΠ τ. 3, 69, 73, 75, 78, 107, 111, 137, 145
ΑΕΠ τ. 4, 541-543
ΑΕΠ τ. 5, 3, 9-10, 16, 19, 20, 38, 41, 80, 82, 113, 115, 128, 154, 156, 158, 187, 189, 194, 198, 201, 211, 239, 242, 244, 249, 252-253
ΑΕΠ τ. 6, 141, 273, 278
ΑΕΠ τ. 9, 229, 238
ΑΕΠ τ. 12, 204-205
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 68, φάκ. 77
Νικόδημος, 1862 τ. 1, 537-538
Νικόδημος, 1862 τ. 2, 373
Σφυρόερας, 1974, 425
Βιβλιογραφία:
Σπανός, 1958, 188
Σπανός, 1967, 101-110
  • Ψαρά