Καλαράς Γεώργιος

Καλαφάτης Γεώργιος
23rd July 2019
Καλαμαριώτης Παναγιώτης
26th July 2019
Απεικόνιση λόγιου

Καλαράς Γεώργιος
(Καλλαράς)

Γέννηση: Αγιονόρι 1782Θάνατος: Τρίκαλα 1824
Ο λόγιος και γιατρός Γεώργιος Καλαράς, γεννημένος το 1782 στο Αγιονόρι Κορινθίας, υπήρξε εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μυήθηκε το 1818 στη Φιλική Εταιρεία. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό (1822), το οποίο τον όρισε επίτροπο της Αστυνομίας και ένα χρόνο αργότερα, στις 24.3.1823, διορίστηκε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής. Τον Μάρτιο του 1823 έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Κορίνθου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος (Οργανικού Νόμου). Στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Κορίνθου στο Β΄ Βουλευτικό (1823), το οποίο τον διόρισε στις επιτροπές για την επεξεργασία του Απανθίσματος των Εγκληματικών (16.5.1823) και του δανείου (24.4.1824). Τέλος, ο Καλαράς εξελέγη παραστάτης Κορίνθου στο Γ΄ Βουλευτικό και διορίστηκε στις επιτροπές για την επεξεργασία του οργανισμού σχολείων (22.10.1824) και του σχεδίου για την οργάνωση των δικαστηρίων (5.9.1824). Απεβίωσε στις 23 Δεκεμβρίου 1824 στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Ο Βουλευτής Γ. Καλαράς εκ του Αϊνορίου της Κορίνθου, αποσταλείς παρά της Σ[εβαστής] Διοικήσεως μετά του υπουργού της θρησκείας κυρ Ιωσήφ Ανδρούσης, ίνα ομιλήσωσι με τους κυρ Ανδρέαν Ζαήμην και λοιπούς, εκ της ταλαιπωρίας του δρόμου και ελλείψεως των αναγκαίων ενδυμάτων δι’ αχρηματίαν, και μάλλον μη εισακουσθείς εις τας ωφελίμους τη Πατρίδι συμβουλάς του, αισθανθείς καιρίως τα αποτελέσματα του επαπειλουμένου εμφυλίου πολέμου, και επιστρέψας εις Τρίκκαλα, ότε και τα της Διοικήσεως Στρατεύματα οδηγούμενα παρά του εξοχοτάτου Στρατηγού Ι. Γκούρα ευρίσκοντο, ασθενήσας εκ πλευροπνευμονίας εβδομαίος τη εικοστή τρίτη Δεκεμ. κατήλθεν εις την Μητέρα του Γην εξ ης επλάσθη τω 43 έτει της ηλικίας του· ανήρ αγαθός, φιλόπατρις, φιλοδίκαιος, ακτήμων, ένθερμος υπερασπιστής των Νόμων και Ιατροφιλόσοφος. Υστερήθη η Πατρίς και κατ’ εξοχήν η Κόρινθος τοιούτον Πατριώτην άριστον, δι’ ο θρηνεί και θρηνήσει αισθομένη την στέρησίν του. Είθε η Σ[εβαστή] Διοίκησις διά τας πιστάς αυτού εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα, ας απ’ αρχής του Ιερού μας τούτου Αγώνος έδειξεν, αποδώσοι πόρον των προς το ζην αναγκαίων τη χήρα συζύγω του, και τοις ορφανοίς αυτού τέκνοις, Αρμοδίω, Αριστογείτωνι, και Θρασυβούλω. Τα οποία ύπαιθρα και στερούμενα και αυτού του επιουσίου Άρτου, ευρίσκονται εις Τρίκκαλα βοηθούμενα προσωρινώς εκ των συγγενών αυτού και φίλων.

Δημοσίευμα για τον θάνατο του Γ. Καλαρά

Εφημερίς των Αθηνών, 1825 φ. 34

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 41, 61-62, 92, 202-204
ΑΕΠ τ. 2, 34, 275, 340, 384, 593
ΑΕΠ τ. 3, 46, 56, 68, 76, 83-84, 98
ΑΕΠ τ. 7, 3, 21, 36
ΑΕΠ τ. 8, 36
ΑΕΠ τ. 9, 83, 86, 95-96, 160, 162, 190
ΑΕΠ τ. 12, 118-119, 266
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 320, 322
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 68, φάκ. 60
Εφημερίς των Αθηνών, 1825 φ. 34
Μάμουκας τ. 1, 15, 124
Μέξας, 1937, 21
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 356, 387-416
Φωτάκος, 1888, 58
Βιβλιογραφία:
Αθανασόπουλος, 1965, 40
ΛΕΕ τ. 2, 101
Παπακώστας, 1966
Πατρινέλης, 1997
Φωτόπουλος, 2005, 98
  • Αγιονόρι 1782