Καλαμαριώτης Δημήτριος

Καλαμαριώτης Παναγιώτης
26th July 2019
Καΐρης Θεόφιλος
29th July 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Καλαμαριώτης Δημήτριος

Γέννηση: ΜεσσήνηΘάνατος: Ναύπλιο 1824
Ο Δημήτριος Καλαμαριώτης, πρόκριτος από το Νησί Μεσσηνίας (Μεσσήνη), γεννήθηκε το 1772. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στη γενέτειρά του στις 30 Ιουλίου 1819 και συμμετείχε εξαρχής στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας στρατιωτική δράση και μετέχοντας στην οργάνωση των πρώτων τοπικών διοικητικών οργάνων. Από τον Δεκέμβριο του 1821 διετέλεσε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας έως την οριστική κατάργησή της τον Μάρτιο του 1823. Στη συνέχεια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Νησίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και ακολούθως μέλος του Β΄ Βουλευτικού μετά από τη διενέργεια επαναληπτικής εκλογής (Μάιος 1823) στην επαρχία με ανθυποψήφιο τον Γεώργιο Δαρειώτη. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε στην επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου για τα εθνικά εισοδήματα, καθώς επίσης και σε επιτροπή του Σώματος για τη διατήρηση της τάξης στην Πελοπόννησο (Απρίλιος 1824). Απεβίωσε εν ενεργεία παραστάτης στις 30 Ιουλίου 1824.

Δυνάμει της πληρεξουσιότητος, την οποίαν έλαβον από την σεβαστήν Αρχήν της Εταιρείας των Φιλικών και τον εκλαμπρότατον γενικόν έφορον Αλέξανδρον Υψηλάντην αποκαθιστώ τους εντιμωτάτους Κυρίους Δημήτριον Καλαμαριώτην και Γεώργιον Δαριώτην διοικητάς του Νησίου εις το να έχουν το δικαίωμα και την άδειαν να χειροτονούν και να ψηφίζουν εις την πολιτείαν εκατοντάρχους, πεντηκοντάρχους και λοιπούς αξιωματικούς εις τας στρατιωτικάς τάξεις των, και να καθαιρούν τους τοιούτους πάλιν, όταν δεν φυλάττουν τα χρέη των και αυτοί. Τούτου ουν ένεκα εδόθη και η παρούσα μου ένδειξις εις την εντιμότητά των, διά να έχουν την παρρησίαν εν τη πατρίδι των μερικών και γενικών εις το κοινόν συνέδριον.

25 Μαρτίου 1821, Κουτζούκ Μάνη

Ο αρχιμανδρίτης Δικαίος

Διοριστήριο έγγραφο του Γρηγόριου Δικαίου

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 67, φάκ. 104

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 450-459, 462
ΑΕΠ τ. 2, 38, 43, 180, 237, 254, 374, 517, 534, 593, 605
ΑΕΠ τ. 3, 72, 99
ΑΕΠ τ. 6, 221
ΑΕΠ τ. 9, 3-12, 162
ΑΕΠ τ. 10, 123, 291
ΑΕΠ τ. 12, 137, 145
ΑΕΠ τ. 13, 19, 47, 311
ΑΕΠ τ. 15αβ, 59
ΒΒ, κώδ. 365
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 67, φάκ. 104
Φραντζής, 1841 τ. 4, 119
Βιβλιογραφία:
Βέης, 1901, 200
ΛΕΕ τ. 2, 93
Φωτόπουλος, 2005, 148
  • Μεσσήνη