Ιωάννου Λογοθέτου Κωνσταντίνος

Ιωάννου Σωτήριος
5th August 2019
Ιερομνήμων Δημάκης
13th August 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Ιωάννου Λογοθέτου Κωνσταντίνος

Γέννηση: ΣκόπελοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Λογοθέτου, πρόκριτος από τη Σκόπελο, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Τον Ιανουάριο του 1824 εξελέγη παραστάτης Σκοπέλου στο Β΄ Βουλευτικό και τον Φεβρουάριο έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος. Μετά τη λήξη της θητείας του επέστρεψε πιθανότατα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ασχολούμενος με τα κοινοτικά πράγματα.

Θα πρέπει, εδώ, να σημειωθεί ότι στα τεκμήρια της εποχής εμφανίζεται ένας ακόμη Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος διετέλεσε μέλος του Αρείου Πάγου αντιπροσωπεύοντας τον Εύριπο. Λόγω χωρικής εγγύτητας θα ήταν, ίσως, πιθανό να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί μαρτυρία που να επιβεβαιώνει μια τέτοια ταύτιση. Σε αίτηση του εν λόγω Κωνσταντίνου Ιωάννου για αποζημίωση, την οποία υπέβαλε το 1826, ο ίδιος αναφέρεται τόσο στη θητεία του ως αρεοπαγίτη, όσο και στην παραμονή του το 1823 στην Εύβοια ως τοποτηρητή των αρεοπαγιτών, ενώ αποχώρησε από το νησί μετά την επίθεση των οθωμανικών δυνάμεωων έχοντας χάσει την περιουσία του και τέσσερις από τους γιους του. Η παραπάνω αίτηση κλείνει χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε κάποια βουλευτική θητεία, ενώ ούτε και η απάντηση της Διοίκησης τον αναφέρει ως πρώην παραστάτη. Δεδομένου ότι το ζήτημα παραμένει ασαφές, στο βιογραφικό του Κωνσταντίνου Ιωάννου Λογοθέτου δεν περιλήφθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με το συνώνυμο πρόσωπο.

Ανεγνώσθη και άλλη του κυρίου Κωνσταντή Ιωάννου, πρώην Παραστάτου Σκοπέλου, ότι επιτροπικώς παρακαλεί ν’ αποζημιωθή η Σκόπελος διά τα δύο μεγαλύτερά της πλοία, τα οποία η ναυτική μας δύναμις επήρε διά να μεταχειρισθή ως πυρπολικά, επειδή οι κύριοι αυτών είναι πτωχοί άνθρωποι. Το Βουλευτικόν απεφάσισε να σταλή προβούλευμα εις το Εκτελεστικόν διά να διατάξη τους Δημογέροντας της Σκοπέλου να οικονομήσωσιν, όσον δύνανται, προς το παρόν τους καραβοκυρίους και, όταν αποζημιωθώσι και άλλοι, των οποίων τα πλοία εχρησίμευσαν εις την αυτήν χρείαν, θέλουσιν αποζημειωθή και αυτοί˙ [...]

Απόσπασμα Πρακτικών του Βουλευτικού, 18 Οκτωβρίου 1824

ΑΕΠ τόμ. 7, σ. 16-17

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 240, 293, 332, 387, 420
ΑΕΠ τ. 6, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 16
ΑΕΠ τ. 9, 151
Δημητριάδου, 2003, 71, 73-74
Βιβλιογραφία:
Στέφος, 1971, 513-537
  • Σκόπελος