Ιερομνήμων Δημάκης

Ιωάννου Λογοθέτου Κωνσταντίνος
7th August 2019
Ιατρός Μιχαήλ
16th August 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Δημάκη Ιερομνήμονος

Ιερομνήμων Δημάκης
(Δημήτριος)

Γέννηση: ΥπάτηΘάνατος: Υπάτη
Ο Δημάκης (Δημήτριος) Ιερομνήμων, πρόκριτος από το Πατρατζίκι (Υπάτη), διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στη γενέτειρά του και ασχολήθηκε προεπαναστατικά με το εμπόριο. Κατά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης ανέπτυξε σημαντική στρατιωτική δράση. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πατρατζικίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ και Γ΄ Βουλευτικό αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε σε πλήθος επιτροπών του Σώματος, οι οποίες, κυρίως, αναλάμβαναν τη διεκπεραίωση υποθέσεων στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την επικοινωνία του Βουλευτικού με το Εκτελεστικό, καθώς και οικονομικά ζητήματα. Τον Απρίλιο του 1826 εξελέγη πληρεξούσιος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, αλλά δεν μετείχε στις εργασίες της. Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1827, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πατρατζικίου στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον διόρισε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κατά την καποδιστριακή περίοδο και αργότερα ανέλαβε διάφορα δημόσια αξιώματα (δικαστής, βασιλικός έφορος, τελώνης), ενώ μετά το 1850 διαβιούσε σε κακή οικονομική κατάσταση στη γενέτειρά του, όπου και απεβίωσε μεταξύ των ετών 1856-1858.

Εις τα 1823 διορίσθην πληρεξούσιος της Επαρχίας Ν. Πατρών, εις την εν Άστρει Εθνικήν Συνέλευσιν, και μετά την διάλυσιν αυτής Βουλευτής της ιδίας επαρχίας, όπου εδούλευσα κατά συνέχειαν εις δύω περιόδους μέχρι της πτώσεως του Μεσολογγίου. Ότε διελύθη το Βουλευτικόν και εσυστήθη η Διοικ. Επιτροπή προεδρεύοντος του μακαρίτου Α. Ζαΐμη, εδιορίσθην πρώτον μέλος εις την επεξεργασίαν των λογαριασμών της αειμνήστου φρουράς του Μεσολογγίου και λοιπών Στρατιωτικών Σωμάτων, μετά την αποπεράτωσιν των οποίων διορίσθην εις την είσπραξιν των δημοσίων προσόδων της επαρχίας Κορίνθου ομού με τον κ. Ηλίαν Καράπαυλον όπου ενηργήσαμεν αυτήν μέχρι τέλος του έτους 1826.

            Εις την αρχήν του έτους 1827 διορίσθην και πάλιν πληρεξούσιος εις την εν Τροιζήνι Εθνικήν Συνέλευσιν και μετά την διάλυσιν αυτής Βουλευτής, αλλά παραιτηθείς η Αντικυβερνητική Επιτροπή μ’ εδιώρισεν μέλος, ήτοι Επίτροπόν της, εις την είσπραξιν των προσόδων του Αιγαίου Πελάγους μέχρι της ελεύσεως του Κυβερνήτου, όστις συστηθέντων κατά πρώτον των Δικαστηρίων μ’ εδιώρισεν μέλος του εν Άργει Δικαστηρίου, όπου εστάθην μέχρι τέλος του 1830. Μετά τον θάνατον του Κυβερνήτου και αναχώρησιν του Αυγουστίνου, διορίσθην Έπαρχος Άργους [...]

Αίτηση Δημάκη Ιερομνήμονος

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 63, φάκ. 42. 

           

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 53, 372, 549, 555, 593
ΑΕΠ τ. 3, 79, 239, 447, 367, 520, 664
ΑΕΠ τ. 6, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4
ΑΕΠ τ. 9, 163
ΑΕΠ τ. 20, 144
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 82
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 63 φάκ. 42
Σάθας, 1868, 210
Φάρος της Όθρυος, 1856 φ. 9
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Αβραάμ, 1957, 256
Θερμοπυλιώτης, 1981
ΛΕΕ τ. 2, 47
  • Υπάτη