Θέμελης Δημήτριος

Θεοδώρητος, επίσκοπος Βρεσθένης
22nd August 2019
Ζώτος Κωνσταντίνος
24th August 2019
Απεικόνιση λόγιου

Θέμελης Δημήτριος

Γέννηση: Πάτμος 1770Θάνατος: Μεσολόγγι 1826
Ο Δημήτριος Θέμελης, πρόκριτος με καταγωγή από την Πάτμο, γεννήθηκε περί το 1770. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο νησί και έπειτα φοίτησε στην Πατμιάδα σχολή. Κατόπιν, συνέχισε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε ως οικοδιδάσκαλος στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Γρηγόριο Δικαίο, και ανέπτυξε συνωμοτική δράση. Στα τέλη του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τον απέστειλε στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους για την οργάνωση της Επανάστασης. Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Θέμελης οργάνωσε την Αρχηγία των όπλων της Σάμου, ενός τοπικού επαναστατικού σώματος του πρώτου χρόνου της Επανάστασης, θέτοντας επικεφαλής τον Λυκούργο Λογοθέτη. Στις 12 Οκτωβρίου του 1824 εξελέγη παραστάτης Πάτμου στο Γ΄ Βουλευτικό και έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος, λίγο αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε επιτροπές, ανάμεσα στις οποίες και στην Τριμελή Επιτροπή της Δυτικής Ελλάδος, μαζί με τους Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο και Ιωάννη Καναβό. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του στη Τριμελή Επιτροπή, μετέβη στο Μεσολόγγι, όπου και απεβίωσε στις 26 Μαρτίου του 1826, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Φιλογενέστατοι ομογενείς αδελφοί!

Με μέγιστον ευγνωμοσύνης αίσθημα έλαβεν η επιτροπή το από 13 του τρέχοντος έγγραφόν σας προς τους υπερασπιστάς του Μεσολογγίου οπλαρχηγούς.

Είδε με ευχαρίστησίν της, ότι η ευγένειά σας άμα ελάβατε τα απ’ εδώ γράμματα δηλοποιούντα την κατάστασιν του φρουρίου τούτου, συναισθανθέντες την μέγιστην έλλειψιν των τροφών, μονον δεινόν το οποίον εφόβισε το εδώ στρατιωτικόν, και φοβίζει, πάσαν πολιορκουμένην πόλιν, εσυνδράμετε τούτο το μέρος γενναίως, κατά την συνήθειάν σας, διευθύνοντες προς το άριστον της πατρίδος υπέρμαχον, τον ναύαρχον Α. Μιαούλην, μίαν ικανήν ποσότητα καλαμποκιού, περί του οποίου θέλει γίνη η δέουσα φροντίς της παραλαβής και θα εσώζατε βεβαίως από τον απειλούντα αυτό από προτοφανή κίνδυνον της πείνας.

Όχι μεν τώρα αδελφοί, αλλ’ απ’ αρχής του παρόντος αγώνος μας εβοηθήσατε με ζήλον και πατριωτισμόν και κοινώς όλην την Ελλάδα και κατ’ εξοχήν το Μισολόγγι, το προπύργιον αυτής, διά τα οποία και ονομάζεσθε δικαίως απ’ όλον το Έθνος ευεργέται του, και τα ευγενή ονόματα υμών είναι εγκεχαραγμένα εις τους πίνακας των μεγίστων υπερμάχων του.

Δεχθήτε λοιπόν και τώρα κύριοι, την έκφρασιν της άκρας ευγνωμοσύνης και όλων των εδώ οπλαρχηγών προς τα έντιμα υποκείμενά σας, τα οποία προσφέρομεν μετ’ ευφημίας και επαίνου.

Υποσημειούμεθα  δε με το προσήκον σέβας και ξεχωριστήν υπόληψιν.

Μεσολόγγιον

Τη 17 Ιανουαρίου 1826

Ο συνάδελφος σας και ομογενής

Δημήτριος Θέμελης

Εν απουσία του Γεν. Γραμματέως ο Β΄

Τ.Σ. Ν. Παπαδόπουλος

Επιστολή του Δημητρίου Θέμελη προς τους Δ. Δε Ρώμα και Κ. Δραγώνα

Φορόπουλος, 1977, 134-135

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 7, 32, 51, 58, 77, 85, 107, 156, 167, 191
ΑΕΠ τ. 8, 89, 102, 159, 167
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 93
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 60, φάκ. 56
Κασομούλης, 1941 τ. 2, 245-246
Σπηλιάδης, 1852 τ. 2, 566
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 393
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Γιακωβάκη, 2018, 190-199
Δημακόπουλος, 1966α, 42, 180-182
Λογοθέτης, 1983, 19-20
Μιχαηλάρης, 2009, 85, 87-89, 92
Πρωτοψάλτης, 1955, 120
Φορόπουλος, 1977, 79-113, 134-135, 137-140
  • Πάτμος 1770