Ζώτος Κωνσταντίνος

Θέμελης Δημήτριος
23rd August 2019
Ζωρογιανόπουλος Αναγνώστης
25th August 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Κωνσταντίνου Ζώτου

Ζώτος Κωνσταντίνος

Γέννηση: 1779Θάνατος: 1829
Ο Κωνσταντίνος Ζώτος, με καταγωγή από τα Άγραφα, γεννήθηκε το 1779 και έλαβε μέρος στην Επανάσταση μετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Τον Απρίλιο του 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1823, διορίστηκε μέλος του επαρχιακού Κριτηρίου στη Σαλαμίνα, το οποίο είχε σκοπό να επιλύει δικαστικές υποθέσεις που έφταναν στη Διοίκηση. Το 1824 διετέλεσε για λίγους μήνες τοποτηρητής του Επαρχείου του Άργους, αλλά όχι και έπαρχος, καθώς το Βουλευτικό θεώρησε ότι θα ήταν καταλληλότερος για το Ανώτατο Κριτήριο. Το ίδιο έτος εξελέγη παραστάτης Αγράφων στο Γ΄ Βουλευτικό. Παρευρέθηκε στο τέλος των εργασιών της Β΄ Περιόδου, από τον Αύγουστο του 1824, αντικαθιστώντας στην επιτροπή επί των αναφορών παραστάτες που απουσίαζαν και κατόπιν συμμετείχε στο Γ΄ Βουλευτικό από την αρχή της λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έλαβε μέρος σε πολλές επιτροπές κυρίως για δικαστικά και νομικά ζητήματα, καθώς και στην επιτροπή επί των αναφορών για μικρό διάστημα. Τον Ιανουάριο του 1826 εξελέγη πληρεξούσιος Αγράφων στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο και τον Απρίλιο έλαβε μέρος στις εργασίες της. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1826, έγινε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής στη θέση του Ανδρέα Ίσκου. Το επόμενο έτος, μετέβη για τη συνέχιση των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης αρχικά στην Αίγινα και στη συνέχεια στην Τροιζήνα. Επίσης, διετέλεσε βουλευτής στη Βουλή του 1827. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, έλαβε μέρος στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829) ως πληρεξούσιος Αγράφων. Ο Ζώτος, όπως προκύπτει από τη σταδιοδρομία του, κατέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δικαστικά ζητήματα, μάλιστα τον Δεκέμβριο του 1823 συνυπέγραψε αναφορά με τους Γαβριήλ Αμανίτη και Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, με την οποία ζητούσαν τη σύσταση ενός ακόμη Σώματος, του Δικαστικού. Απεβίωσε το 1829.

Σεβασμία Βουλή

Έγκλημα βέβαια καθιερώσεως των αληθών πατριωτών είναι όταν ούτοι, βλέποντες έλλειψίν τινα εις την Διοίκησιν, κλείουσι το στόμα και σιωπώσι. Διά να μη ταχθώμεν  λοιπόν και ημείς εις την τάξιν των εγκληματιών και παραδοθώμεν εις το ανάθεμα της πατρίδος, ανάγκη πάσα είναι να μη σιωπήσωμεν. Παν έθνος, ω κύριοι, είναι έθνος, τουτέστιν είναι εν τα πολλά άτομα όχι δι’ άλλο παρά διά τους νόμους. Οι δε νόμοι είναι όχι μονοειδείς, αλλά τριών ειδών, συνταγματικοί δηλαδή, διοικητικοί και εγκληματικοί. Και τούτου ένεκα η Αρχή, είτε αι λειτουργίαι πάσαι εκάστης Διοικήσεως, είναι τριών ειδών: το νομοθετείν, το διοικείν κατά τους νόμους και το διασώζειν τους νόμους απαραβάτους ως παιδεύων τους παραβάτας και πολεμίους αυτών, η της πολιτικής κοινωνίας, τουτέστιν το παν παντός πολιτεύματος, υφίσταται εις τα τρία ταύτα: εις το θέλειν, εις το εκτελείν και το κρίνειν. Διά κακήν τύχην όμως ημών, μ’ όλον ότι και η εν Επιδαύρω και η εν Άστρει Εθνικαί Συνελεύσεις εθεσπίσαντο τα τρία ταύτα είδη της αρχής η ημετέρα Διοίκησις υπήρξε μέχρι ταύτης της στιγμής εκ των δύο μόνον ειδών, του θέλειν και του εκτελείν, και έμεινεν ελλιπής του τρίτου επίσης ουσιωδεστάτου και αναγκαιοτάτου, του κρίνειν δηλαδή. Έστωσαν άριστα τα δύο είδη των νόμων εις τινα επικράτειαν, οι διοργανικοί δηλαδή και οι διοικητικοί, και αν ελλείπωσιν εξ αυτής οι εγκληματικοί, ήτοι το δικαστικόν και τα δικαστήρια, τότε ποιος δεν βλέπει ότι αύτη η Διοίκησις βαίνει γιγαντιαίοις βήμασιν εις την εαυτής απώλειαν και ότι αφεύκτως καταστραφήσεται; Να δοθή Διοίκησις άνευ δικαστηρίων, τούτο είναι υπόθεσις του ότι οι εκεί πολίται είναι μη αισθητικοί και μη άνθρωποι, υπόθεσις άτοπος, καθότι εις ταύτην την Διοίκησιν ποίος άλλος έχει να υπερασπισθή την ατομικήν ελευθερίαν εκάστου πολίτου παρά οι εγκληματικοί νόμοι, είτε τα δικαστήρια; Και ποίον άλλο έχει να βοηθή τους διοργανικούς και διοικητικούς νόμους, απόντων των εγκληματικών νόμων και δικαστηρίων; Και πώς άλλως ήθελον αναχαιτισθήν οι κακοί εκ των κακών, όταν δεν βλέπωσιν εγκληματικούς νόμους και δικαστήρια να παιδεύωσι τους εγκληματίας; Ημείς διά τούτου, αντί ενός τυράννου, θέλομεν καταστήσειν όλους τους Έλληνας τυράννους ή τυραννουμένους, δηλαδή αναρχίαν ή θηρία της Αραβίας, ώστε αυτή η φύσις των ανθρώπων και τα παραδείγματα πάσης επικρατείας στεντορίω τη φωνή φωνάζουσιν οτι ουδεμία Διοίκησις δύναται να υπάρξη επί της γης άνευ δικαστηρίων και επομένως διδάσκουσιν ότι ουδέ στιγμής αναβολή. Είναι χρεία εις παν έθνος του να συστήση δικαστήρια, αν θέλη να υπάρξη έθνος και να μην εξοντωθή.

            Βλέποντες λοιπόν και ημείς οι υπογεγραμμένοι πόσον είναι αναγκαίον το δικαστικόν εις την ημετέραν Διοίκησιν και ότι είναι αδύνατον εις ημάς να υπάρξωμεν έθνος άνευ τούτου του τρίτου είδους της πολιτείας, ερχόμεθα να παρακαλέσωμεν το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα του να βάλη εις ενέργειαν τούτο το υπό των δύο Εθνικών Συνελεύσεων νομοθετηθέν τρίτο είδος της αρχής και να διορίσει άνευ αναβολής χρόνου το δικαστικόν σώμα. Περιττόν δε νομίζοντες να σας ενθυμίσωμεν πόσον είναι αναγκαία η περί τούτου του σώματος εκλογή τιμίων ανδρών και εναρέτων, διότι και αι Αθήναι βέβαια δεν εδοξάσθησαν και ελαμπρύνθησαν προ πάντων παρά διά την αρίστην εκλογήν του Αρείου Πάγου, μένομεν με σέβας βαθύτατον

            Από Ναυπλίου τη 28 Νοεμβρίου 1823

Υποκλινείς πατριώται

Γαβριήλ Αμανίτης

Κωνσταντίνος Ζώτος

Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος

Αναφορά των Γαβριήλ Αμανίτη, Κωνσταντίνου Ζώτου και Παναγιώτη Δημητρακόπουλου προς το Βουλευτικό

ΑΕΠ τ. 9, 334-335

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 144, 147, 220, 284, 317, 377, 383, 558, 579
ΑΕΠ τ. 3, 82, 84, 101, 156, 158, 161, 163-164, 167-170, 172, 179, 183, 197, 200, 268, 270, 285, 297, 299, 396, 440, 448, 453, 606, 611, 613, 664
ΑΕΠ τ. 4, 71, 76, 78, 81, 84, 86, 89, 92, 97, 100, 105, 108, 112, 118, 122, 125, 127, 132, 136, 140-141, 145, 151, 157, 162, 166, 169, 173, 176, 180, 184, 186, 189, 192, 196, 199, 520, 638
ΑΕΠ τ. 7, 4, 36, 39, 58, 72, 91, 107, 121, 169, 172, 189, 208, 225, 246, 268, 290, 298, 322, 367, 376, 449, 529
ΑΕΠ τ. 8, 36, 39, 65, 139, 169, 256, 284, 363, 457, 466
ΑΕΠ τ. 9, 279, 335
ΑΕΠ τ. 10, 197
ΑΕΠ τ. 11, 195, 197
ΑΕΠ τ. 12, 243
ΑΕΠ τ. 20, 52-53
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 139-141, 193, 227
Δημακόπουλος, 1966β, 124
Κιουσοπούλου, 2018, 82
Μαυρομύτης, 2013 τ. 1, 452, 454, 474-497
Σπανός, 2013, 132, 135