Ζαχαρίτσας Χατζή-Παναγής

Ζωγράφος Κωνσταντίνος
27th August 2019
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
3rd September 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Ζαχαρίτσας Χατζή-Παναγής
(Χατζηζαχαρίτσας, Ζαχαρίτζας)

Γέννηση: ΑθήναΘάνατος: Αθήνα
Ο Χατζή-Παναγής Ζαχαρίτσας, πρόκριτος με καταγωγή από την Αθήνα, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στα πολιτικά πράγματα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πολιορκίας της Ακρόπολης, τον Απρίλιο του 1821, διορίστηκε σε έκτακτη πενταμελή επιτροπή, η οποία συστάθηκε για την αντιμετώπιση των άμεσων διοικητικών αναγκών, καθώς οι δημογέροντες της πόλης είχαν συλληφθεί. Τον επόμενο χρόνο, στις 27 Ιανουαρίου του 1822, εξελέγη έφορος Αθηνών και στις 9 Ιουνίου υπέγραψε τις συνθήκες για την παραλαβή του φρουρίου της Ακρόπολης. Τον Απρίλιο του 1823 συμμετείχε στο τέλος των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και κατόπιν διετέλεσε παραστάτης Αθηνών στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Κατά τη διάρκεια της θητείας του έλαβε μέρος σε αποστολές και επιτροπές, ενώ απουσίασε για κάποιο διάστημα από τις εργασίες του Σώματος. Στη συνέχεια, εξελέγη παραστάτης Αθηνών στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), συμμετέχοντας σε επιτροπές κυρίως για οικονομικά ζητήματα, καθώς και στην επιτροπή επί των αναφορών. Κατόπιν, ο Ζαχαρίτσας επέστρεψε στην Αθήνα όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

[...] Σήμερον εμάθαμεν ότι εκίνησεν ο Ιμπραήμ Πασιάς από Τριπολιτζά˙ διά πού σκοπεύει όμως παντελώς δεν ηξεύρομε. Μερικοί τον θέλουν πως πηγαίνει διά να ανοίξη τας Πάτρας, άλλοι τον θέλουν ότι θα πάη διό Κόρινθον˙ εμείς δεν έχομεν καμμίαν βεβαιότητα οπού να σου γράψω. [...] Εδώ ήλθεν ένα καράβι από Λόντρα φορτωμένον από πάλαις κανονιών και παρούτι, μολύβι και χαρτί. Διά τούτο σε προϊδεάζω να γράψης ένα γράμμα η γενναιότης σου προς την Διοίκησιν, διά να στείλη έναν άνθρωπο να το θεωρήση τόσον το Κάστρον ωσάν και τα πούρτζια, διά ό,τι έχει χρεία να το εφοδιάση, διότι εγώ έκαμα το χρέος μου και ωμίλησα όπου ένας Θεός το ηξεύρει το τι τους είπα. Με αποκρίθηκαν ότι αν έχη χρείαν το φρούριον των Αθηνών ακόμη να εφοδιασθή, μας γράφει ο στρατηγός και ημείς το εφοδιάζομεν. [...]

Απόσπασμα επιστολής του Χατζή-Παναγή Ζαχαρίτσα προς τον Ιωάννη Γκούρα, 3 Ιουλίου 1825

Γέροντας, 1984, 439-440

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 541
ΑΕΠ τ. 2, 12, 52, 89, 186, 43, 50, 132, 154, 255, 259, 327, 548, 332, 387, 420, 430, 532, 537, 593, 624
ΑΕΠ τ. 3, 101, 111
ΑΕΠ τ. 6, 32, 58, 274, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 150, 156, 172, 304, 344, 406
ΑΕΠ τ. 8, 159, 305, 459
ΑΕΠ τ. 13, 62
ΑΕΠ τ. 16, 163
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Καμπούρογλου, 1889 τ. 1, 189, 251-3, 256-7
Σουρμελής, 1853, 33-6, 74, 97-8
Ψύλλας, 1974, 17, 91-3, 99, 103
Βιβλιογραφία:
Γέροντας, 1984, 13-15, 21-2, 30-2, 72-5, 81-5
ΙΕΕ τ. 12, 226-7
Κιουσοπούλου, 2018, 88
ΛΕΕ τ. 1, 622
ΜΕΕ τ. 11, 927-8
  • Αθήνα