Ζαφειρόπουλος Αναγνώστης

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
3rd September 2019
Ζαΐμης Ανδρέας
8th September 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Ζαφειρόπουλος Αναγνώστης
(Ζαφυρόπουλος)

Γέννηση: ΖυγοβίστιΘάνατος: Αθήνα
Ο Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος, γεννημένος στο Ζυγοβίστι Αρκαδίας, προεπαναστατικά είχε αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα στην Τριπολιτσά και είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία, ενώ παράλληλα ήταν συνεργάτης της οικογένειας προεστών Δεληγιάννη. Μετά την έναρξη της Επανάστασης υπηρέτησε ως γραμματικός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 1822, διετέλεσε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Καρύταινας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ένα μήνα αργότερα προτάθηκε από το Βουλευτικό ο διορισμός του ως συμβούλου του Αρμοστή Κρήτης, θέση την οποία τελικά δεν ανέλαβε μετά από άρνηση του Εκτελεστικού. Τον Αύγουστο του 1824, εξελέγη παραστάτης Καρύταινας για το Γ΄ Βουλευτικό και συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος κατά τους τελευταίους μήνες του Β΄ Βουλευτικού. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε σε επιτροπές που ασχολούνταν με οικονομικά ζητήματα (αποπληρωμή χρεών, καταγραφή εκκλησιαστικών εισοδημάτων κ.ά.), καθώς και στην επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου «στρατιωτικής ευταξίας». Έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Καρύταινας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για την εξέλεγξη των παραστατικών εγγράφων των πληρεξουσίων. Μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης τον Απρίλιο του 1826 διορίστηκε στην τριμελή επιτροπή που διηύθυνε τις εργασίες του Εθνικού Ταμείου, θέση στην οποία παρέμεινε για περίπου ένα χρόνο. Τον Απρίλιο του 1827 συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ συγκαταλέγεται στους πληρεξούσιους που προηγουμένως είχαν συγκεντρωθεί στην Αίγινα. Μετά την κήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας διορίστηκε διοικητής Φαναρίου και Πύργου (1832). Δεν είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία θανάτου του, ωστόσο αυτή τοποθετείται μετά το 1852, οπότε εκδόθηκε πιστοποιητικό που εμφανίζεται να βρίσκεται ακόμη εν ζωή.

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κ. Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος εκ της κωμοπόλεως Ζυγοβιστίου του Δήμου Θησώας της Επαρχίας Γορτυνίας μεμυημένος ων τα περί της επαναστάσεως απ’ αρχής του Ιερού Αγώνος λαβών μεθ’ ημών τα όπλα επί κεφαλής γενναίων οπλιτών, ηγωνίσθη εις διαφόρους πολέμους και μάχας κατά των εχθρών μετά ζήλου και προθυμίας εκπληρώσας πληρέστατα το προς την πατρίδα χρέος του, προς δε και γενικός Γραμματεύς του στρατοπέδου Τρικόρφων επί της αρχηγίας του αειμνήστου Θ. Κολοκοτρώνη χρηματίσας και πολιτικώς το καθ’ εαυτόν εξεπλήρωσεν και άλλας κατά τον αγώνα υπηρεσίας της Κυβερνήσεως, οίον Γερουσιαστής της Πελοποννήσου, τρις πληρεξούσιος επί των Εθνικών Συνελεύσεων του έθνους, Βουλευτής της Επαρχίας Γόρτυνος, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Ταμείου του ελληνικού κράτους, ως και άλλας διαφόρους διοικητικάς και οικονομικάς υπηρεσίας, και χρηματικώς τέλος συνεισήνεγκεν αφειδώς, θυσιάσας σημαντικήν περιουσίαν διά την πατρίδα και τας ανάγκας της, και ότι ο ειρημένος κ. Α. Ζαφειρόπουλος ένεκα των εκτεθέντων στερείται ήδη τα προς συντήρησίν του και εκπαίδευσιν των τέκνων του αναγκαιούντων μέσων.

Εν Αθήναις την 15 Αυγούστου 1852

Κανέλλος Δεληγιάννης

Β. Πατζιμάδης

Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης

Δ. Πλαπούτας

Πιστοποιητικό συμμετοχής στον Αγώνα, 15 Αυγούστου 1852

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 5

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 450-460
ΑΕΠ τ. 2, 6, 398, 409, 420, 438, 442
ΑΕΠ τ. 3, 99, 144, 155, 298, 455, 524
ΑΕΠ τ. 7, 3, 58, 109, 121, 187, 191, 261, 336, 352, 376
ΑΕΠ τ. 8, 139, 155, 363, 366
ΑΕΠ τ. 9, 5-7, 40
ΑΕΠ τ. 15αβ, 58
ΑΕΠ τ. 18, 171
ΑΕΠ τ. 20, 8, 105
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 44
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 5
Κολοκοτρώνης, 1984, 720
Φωτάκος, 1888, 118
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 174
ΛΕΕ τ. 1, 613
ΜΕΕ τ. 11, 922
Φωτόπουλος, 2005, 56