Εγκολφόπουλος Αναγνώστης

Ευγενίδης Ιωάννης
13th September 2019
Δούρος Σωτήριος
18th September 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Αναγνώστη Εγκολφόπουλου

Εγκολφόπουλος Αναγνώστης
(Γκολφόπουλος)

Γέννηση: ΜενδενίτσαΘάνατος: 1844
Ο Αναγνώστης Εγκολφόπουλος, πρόκριτος με καταγωγή από τη Μενδενίτσα (Μπουδουνίτσα/ Βοδονίτσα), συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Το 1823 έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και εξελέγη παραστάτης Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου στο Β΄ Βουλευτικό. Συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος στο τέλος της Β΄ Περιόδου, από τον Αύγουστο του 1824, και στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Το 1827 έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα, ενώ νωρίτερα είχε βρεθεί μεταξύ των πληρεξουσίων που είχαν συγκεντρωθεί τόσο στην Αίγινα όσο και στην Ερμιόνη. Τον ίδιο χρόνο διετέλεσε βουλευτής στη Βουλή του 1827. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, εξελέγη πληρεξούσιος Μενδενίτσας στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση (1831) και έπειτα στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832). Ένδεκα χρόνια αργότερα, εξελέγη ξανά πληρεξούσιος Μενδενίτσας στην Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843). Απεβίωσε το 1844.

Διά του παρόντος γράμματος δηλοποιούμεν ημείς οι υπογεγραμμένοι Μενδενίτζης και Τουρκοχωρίου, κατά την υψηλήν διακήρυξιν της Υπερτάτης Διοικήσεως, επαρχικής συνελεύσεως γενομένης, εκλέξαντες κοινήν ψήφον εξαποστέλλομεν τον κύριον Αναγνώστην Γκολφόπωλον, άνδρα αυτόχθονον, τίμιον και ευυπόληπτον πατριώτην, να συμπαρασταθή τοις λοιποίς των άλλων επαρχιών παραστάτης κατά τον εκδοθέντα νόμον, προς ον έχοντες πίστην σταθεράν δίδομεν τούτω πληρεξουσιότητα και εμπεστεύομεν αυτόν απάσας τας εποθέσεις της εμετέρας πατρίδος εις ενιαύσιον χρόνον παράστασιν. Διό και παρακαλούμεν η Υπερτάτη Βουλή να δεχθή ως τοιούτον, γνωρίση και τη ομήγυρει των βουλευτών συμπαράθεσιν.

Παραστατικό έγγραφο επαρχίας Μπουδουνίτσας και Τουρκοχωρίου, 21 Ιανουαρίου 1823

ΑΕΠ τ. 9, 84

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 394, 420
ΑΕΠ τ. 3, 75, 79, 101, 107, 111, 138, 144, 281-282, 284, 286, 290, 292, 295, 298, 304, 315, 320, 323, 325, 333, 337, 344, 350, 354, 362, 373, 392, 404, 448, 454, 538, 571, 577, 579, 581-582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 603, 608, 616-617, 619, 664
ΑΕΠ τ. 5, 314, 341, 350, 356, 359, 362, 365, 373, 389, 392, 394
ΑΕΠ τ. 6, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 58, 107, 146, 152, 449
ΑΕΠ τ. 8, 65
ΑΕΠ τ. 9, 84
ΑΕΠ τ. 25, 69
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 6
ΠΕΣ, 3
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 124
Κιουσοπούλου, 2018, 82
ΜΕΕ τ. 9, 681
Μητρώο, 1986, 37