Διδασκάλου Αναγνώστης

Δουκίδης Διονύσιος
19th September 2019
Διδασκαλόπουλος Γεώργιος
28th September 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Αναγνώστη Διδασκάλου

Διδασκάλου Αναγνώστης
(Διδασκαλόπουλος)

Γέννηση: ΚερασοχώριΘάνατος: Αγρίνιο
Ο Αναγνώστης Διδασκάλου, πρόκριτος από το Κεράσοβο (Κερασοχώρι) Ευρυτανίας, συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Αγράφων στο Β΄ και στη συνέχεια στο Γ΄ Βουλευτικό, από το οποίο διορίστηκε στην επιτροπή για τη σύσταση κεντρικού σχολείου (22.10.1824). Τον Απρίλιο του 1826 έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Αγράφων στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή επί των Θρησκευτικών (8.4.1826). Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Από τον Ιούνιο του 1827 διετέλεσε μέλος της Βουλής έως την αυτοδιάλυσή της τον Ιανουάριο του 1828. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ασχολήθηκε με εκπαιδευτικά ζητήματα και διορίστηκε σε επιτροπή για τη σύσταση και τη βελτίωση σχολείων. Μετά την άφιξη του Καποδίστρια συμμετείχε στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1831), στην πρώτη συνεδρίαση της οποίας προήδρευσε ως ο γηραιότερος πληρεξούσιος.

Την πρώτην ώραν μετά την μεσημβρίαν της 5 Δεκεμβρίου, ρητής ημέρας διά την έναρξιν των εργασιών της Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, οι πληρεξούσιοι υπέρ τα δύο τρίτα του όλου των πληρεξουσίων του Έθνους συνηθροισμένοι, κατά την πληροφορίαν της επί των Εφοδιαστικών Εγγράφων Εξεταστικής Επιτροπής, συνήλθον εις τον ναόν της Παναγίας, όπου, τελετής αναλόγου γενομένης παρά του αρχιερέως Ηλιουπόλεως, εκκλησιαστικού τοποτηρητού της Επαρχίας Άργους, ο γηραιότερος των αντιπροσώπων κ. Αναγνώστης Διδασκάλου εκλεχθείς Πρόεδρος της ημέρας και οι λοιποί πληρεξούσιοι επανέλαβον τρις τον ακόλουθον όρκον [...]

Απόσπασμα πρακτικών της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης, 5 Δεκεμβρίου 1831

ΑΕΠ τ. 5, 1

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 259, 283, 372
ΑΕΠ τ. 3, 156, 161, 454, 664
ΑΕΠ τ. 5, 1, 12
ΑΕΠ τ. 6, 224, 274, 278
ΑΕΠ τ. 7, 4, 21, 85, 371, 485
ΑΕΠ τ. 20, 52-53
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 322
Αντωνίου, 2002 τ. 2, 218,228
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 10
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 50, φάκ. 18
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 123
Ζήσης, 1983, 102