Δημητρίου Ιωάννης

Δημητρόπουλος Παναγιώτης
30th September 2019
Δημήτριος, ιερεύς και σακελλάριος
4th October 2019
Απεικόνιση λόγιου

Δημητρίου Ιωάννης

Γέννηση: ΑιτωλικόΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Δημητρίου, λόγιος από το Αιτωλικό, σπούδασε στην Παλαμαία Σχολή του Μεσολογγίου και δίδασκε στη γενέτειρά του από το 1810. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), από το οποίο διορίστηκε σε επιτροπές για την οργάνωση των δικαστηρίων και των επαρχιακών σχολείων, τον έλεγχο των πρακτικών του Σώματος κ.ά. Για ολιγόμηνο διάστημα, αμέσως με την έναρξη της Β΄ πολιορκίας του Μεσολογγίου (Απρίλιος 1825), απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος επανερχόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Τον Φεβρουάριο του 1826 διορίστηκε από το Βουλευτικό μέλος της προσωρινής εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων των πληρεξουσίων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, θέση στην οποία παρέμεινε για έναν περίπου μήνα. Η οικογένειά του αιχμαλωτίστηκε από τους Οθωμανούς μετά από την παράδοση της πόλης του Αιτωλικού στις 28 Φεβρουαρίου 1826.

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Εγκλείεται αναφορά του Βουλευτού κυρίου Ιωάννου Δημητρίου, από την οποίαν βλέπει το Σ[εβαστόν] τούτο Σώμα την αίτησίν του να δοθώσιν εις αυτόν τα όσα έχει προσφερμένα ως έρανον διά να τα μεταχειρισθή εις απελευθέρωσιν της αιχμαλωτισθείσης εις την πτώσιν του Ανατολικού οικογενείας του.

            Το Βουλευτικόν κρίνει δίκαιον να διατάξη το Σ[εβαστόν] Εκτελεστικόν την επί της εκποιήσεως των εθνικών κτημάτων Επιτροπήν να μετρήση εις αυτόν τα όσα έχει να λαμβάνη από τα όσα επροσέφερε. Προσέτι να λάβη πρόνοιαν το Σ[εβαστόν]  Εκτελεστικόν να περιθάλψη με τροφάς τας σωθείσας εις Κάλαμον από το Ανατολικόν οικογενείας.

Τη 26 Μαρτίου 1826, εν Ναυπλίω

Απόφαση του Βουλευτικού, 26 Μαρτίου 1826

ΑΕΠ τ. 8, 458

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 409
ΑΕΠ τ. 7, 4, 23, 39, 74, 91, 113, 166, 262, 420, 429, 459, 464, 474, 476, 510, 513
ΑΕΠ τ. 8, 39, 166, 203, 250, 432, 446, 458
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 461
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 11, 284
Βιβλιογραφία:
ΜΕΕ τ. 9, 130
Κουφός, 2004 τ. 2, 787
  • Αιτωλικό