Γούλενος Ιωάννης

Γρηγοράκης Πιέρρος
31st October 2019
Γκίκας Νικόλαος
11th November 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Γούλενος Ιωάννης
(Γούλελος)

Γέννηση: ΠραστόςΘάνατος: Λεωνίδιο
Ο Ιωάννης Γούλενος γόνος οικογένειας προκρίτων από τον Πραστό Κυνουρίας, συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Πραστού στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Τρία χρόνια αργότερα έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε εκ νέου ως πληρεξούσιος Πραστού στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829) και ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1830, διορίστηκε στο Πρωτόκλητο Δικαστήριο της ίδιας επαρχίας. Τον Δεκέμβριο του 1831 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πραστού στη Ε΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ μετά την άφιξη του Όθωνα, τον Ιανουάριο του 1835, διορίστηκε δήμαρχος Λιμναίου (Λεωνιδίου). Ο θάνατός του τοποθετείται χρονικά πριν το 1847.

Η επί των Εσωτερικών Γραμματεία της Επικρατείας

Προς τον κ. Ιωάννην Γούλενον

Η Αυτού Μεγαλειότης ηυδόκησεν, επί τη προτάσει της Γραμματείας ταύτης, να Σας διορίση διά του από 14/26 τρέχοντος μηνός Β. Διατάγματος Δήμαρχον του Δήμου Λιμναίου. Η Γραμματεία αύτη κοινοποιούσα προς υμάς την Β[ασιλικήν] ταύτην απόφασιν, είναι βεβαία ότι θέλετε φανή άξιος του τοιούτου διορισμού, διδόντες δείγματα ικανότητος και πατριωτισμού. 

Ο Γραμματεύς

Δρόσος Μανσόλας

Διορισμός του Ιω. Γούλενου ως δημάρχου Λιμναίου, 16 Μαρτίου 1836

Φωτόπουλος, 2010, 70

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 278-280, 582, 614-615, 617, 619, 664
ΑΕΠ τ. 4, 66, 74, 573
ΑΕΠ τ. 5, 3, 199, 201
ΑΕΠ τ. 7, 181, 208, 246, 523
ΑΕΠ τ. 8, 480
Φωτόπουλος, 2010, 28-29, 47, 53, 62, 68, 70, 73
Βιβλιογραφία:
Βαγενάς, 1956, 194
Φωτόπουλος, 2005, 117
  • Πραστός