Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γκίκας Νικόλαος
11th November 2019
Γαζής Άνθιμος
3rd December 2019
Λιθογραφία Γερμανού, μητροπολίτη Παλαιών Πατρών

Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γέννηση: Δημητσάνα 1771Θάνατος: Ναύπλιο 1826
Ο Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Γκόζιας, ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, γεννήθηκε στη Δημητσάνα το 1771. Έλαβε από νεαρή ηλικία εκκλησιαστική εκπαίδευση και ανήλθε στην εκκλησιαστική ιεραρχία, αναλαμβάνοντας το 1806 τη μητρόπολη Παλαιών Πατρών. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία την 1η Νοεμβρίου 1818 και συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της Επανάστασης. Τον Ιανουάριο του 1821 μετείχε στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, ενώ δύο μήνες αργότερα, στις 25 ή 26 Μαρτίου, συνυπέγραψε την προκήρυξη του Αχαϊκού Διευθυντηρίου προς τους προξένους των ξένων επικρατειών. Τον Δεκέμβριο του 1821 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πελοποννήσου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία τον εξέλεξε στην επιτροπή για τη σύνταξη του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος. Τον Ιανουάριο του 1822 διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό και φαίνεται πως συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος μόνο κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του. Παρ’ όλα αυτά, μετά τη διακοπή των συνεδριάσεών του, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους ανέλαβε με εντολή της Προσωρινής Διοίκησης διπλωματική αποστολή στο Βατικανό, ωστόσο εγκλωβίστηκε στην Αγκώνα έως τον Ιούλιο του 1824. Ο Γερμανός μετείχε τον Απρίλιο του 1826 ως πληρεξούσιος Παλαιών Πατρών στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή επί των Θρησκευτικών (8.4.1826). Λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Απριλίου, από την ίδια Εθνοσυνέλευση διορίστηκε μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως, στις εργασίες της οποίας προήδρευε. Απεβίωσε στο Ναύπλιο, πιθανότατα προσβεβλημένος από τύφο, στις 30 Μαΐου 1826.

Οι Παραστάται λοιπόν συνήχθησαν από όλα τα μέρη· πλην ήτον ανάγκη να περιμένουν, έως ότου να συστηθή πρώτον η Τοπική της Πελοποννήσου Διοίκησις, της οποίας ανεβλήθη η σύστασις διά την απουσίαν τινών Πελοποννησιακών Μελών. Όθεν οι Πελοποννήσιοι εσύστησαν την Τοπικήν Διοίκησιν και την ωνόμασαν Γερουσίαν της Πελοποννήσου με ένα διοργανισμόν όμοιον σχεδόν με εκείνον της Δυτικής Ελλάδος. Μέλη δε αυτής ήσαν, όσαι και αι επαρχίαι της Πελοποννήσου, και Πρόεδρος αυτής ο Δημήτριος Υψηλάντης. Η δε Γερουσία ευθύς έκλεξε τα Μέλη της Εθνικής Βουλής παραστατικά της Πελοποννήσου με έγγραφον πρόσκλησιν προς έν έκαστον, τα οποία ήσαν είκοσι τον αριθμόν, κατά γενικήν απόφασιν, και ούτως άρχησαν να σκέπτωνται οι Παραστάται του Έθνους περί διοργανισμού της Εθνικής Βουλής.

Απομνημόνευμα Παλαιών Πατρών Γερμανού

Γερμανός, 1975, 89.

 

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 15, 67, 123, 188
ΑΕΠ τ. 3, 19-20, 35, 46, 155, 161, 169, 179, 188, 197, 199, 208, 263
ΑΕΠ τ. 12, 266
ΑΕΠ τ. 20, 23-24
ΓΕΕ, 1826 φ. 68
Δασκαλάκης, 1966α, 145
Μάμουκας τ. 1, 123
Μέξας, 1937, 23
Βιβλιογραφία:
Γούδας, τ. 1, 91-130
Γριτσόπουλος, 1975, VII-CXLVI
Καμπούρογλου, 1916
Μιχαηλάρης, 2010, 11-44
Μιχαηλάρης, 2018, 175-186
ΠΒΛ τ. 3, 13
Τριανταφύλλου, 1980, 75
  • Δημητσάνα 1771