Βρυζάκης Νικόλαος

Γαζής Άνθιμος
3rd December 2019
Βούλγαρης Φραντζέσκος
13th December 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Βρυζάκης Νικόλαος
(Βριζάκης)

Γέννηση: ΘήβαΘάνατος: Θήβα 1863
Ο Νικόλαος Βρυζάκης, πρόκριτος από τη Θήβα, το 1822 διετέλεσε έφορος της γενέτειράς του. Ένα έτος αργότερα, τον Μάρτιο του 1823, εξελέγη πληρεξούσιος Θήβας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και τον Ιούλιο του ίδιου έτους στο Β΄ Βουλευτικό αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Το 1824 εξελέγη παραστάτης Θήβας στο Γ΄ Βουλευτικό, στο οποίο έγινε δεκτός μετά την απόρριψη καταγγελιών για παράνομη εκλογή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του απουσίασε για λίγους μήνες από τις εργασίες του Σώματος λόγω ασθένειας. Τον Ιούνιο του 1829 απεστάλη ως πληρεξούσιος της επαρχίας του στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση, ωστόσο δεν έγινε δεκτός. Μετά την άφιξη του Όθωνα διορίστηκε ειρηνοδίκης Θήβας (1833-1835), όπου και απεβίωσε το 1863.

Ο παρρησιάζων το παρόν μας Κύριος Νικόλαος Βρυζάκης εξαποστέλλεται παρ’ ημών των κατοίκων της επαρχίας Θηβών, διά να παρασταθή εις την Εθνικήν Βουλήν και να συνομιλήση και αυτός μετά των λοιπών ομογενών τα κοινά συμφέροντα της πατρίδος κοινώς, και τα της πατρίδος του κατ’ ιδίαν. Όθεν αυτός επέχει τον τόπον καθώς και τα λοιπά αυτού ευρισκόμενα μέλη, τα σχηματίζοντα την Εθνικήν Συνέλευσιν, διό και δίδεται αυτώ το παρόν ενυπόγραφον εις ένδειξιν.

1823 Φεβρουαρίου 2 

Έγγραφο εκλογής Νικόλαου Βρυζάκη στη Β΄ Εθνοσυνέλευση

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 27, φάκ. 2459

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 128, 306, 332, 372, 593
ΑΕΠ τ. 3, 101
ΑΕΠ τ. 6, 32, 58, 143, 144, 274, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4, 147, 223
ΑΕΠ τ. 9, 344
ΑΕΠ τ. 12, 6, 11
ΑΕΠ τ. 13, 58, 60, 61, 77, 105, 113
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 35, 270
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 27, φάκ. 2459
Βιβλιογραφία:
  • Θήβα