Βλάσσης Χρήστος

Βούλγαρης Φραντζέσκος
13th December 2019
Βιλαέτης Λύσανδρος
19th December 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Βλάσσης Χρήστος
(Βλάσης, Βλασσόπουλος)

Γέννηση: ΆργοςΘάνατος: 1849
Ο Χρήστος Βλάσσης, γιος του προκρίτου και πρώτου υπουργού του Δικαίου Θεόδωρου Βλάσση, καταγόταν από το Άργος, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένεια μετά τα Ορλωφικά. Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο στο Γαλάτσι της Μολδαβίας. Ο Βλάσσης συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Το 1822 διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό και κατά τη διάρκεια της θητείας του κλήθηκε να προετοιμάσει τη μεταφορά της έδρας της Διοίκησης στο Άργος. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού τον Ιούνιο του 1822, έλαβε μέρος στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και την 1η Μαΐου διορίστηκε από το Βουλευτικό έπαρχος Ναυπλίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως τις 10 Ιουλίου 1824. Τον Απρίλιο του 1826 εξελέγη πληρεξούσιος Άργους στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή επί των αναφορών και λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Ιουνίου του 1826, εξελέγη μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως, στη θέση του αποθανόντος Παλαιών Πατρών Γερμανού. Το επόμενο έτος, έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα, ενώ νωρίτερα συμμετείχε στη Συνέλευση στην Αίγινα ως μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το 1832 διετέλεσε πληρεξούσιος Άργους στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση και δύο χρόνια αργότερα, το 1834, διορίστηκε δήμαρχος Άργους. Το 1843 εξελέγη πληρεξούσιος Άργους στην Α΄ Εθνική Συνέλευση, επίσης στις 20 Σεπτεμβρίου 1847 εξελέγη γραμματέας της Γερουσίας. Απεβίωσε το 1849.

Προσωρινή Διοίκησις της Έλλαδος

Προς το σεβαστόν μοι Υπουργείον των Εσωτερικών

Σήμερον επαρρησιάσθησαν ενώπιον μου κάτοικοι τινες της επαρχίας Ναυπλίου, οι οποίοι μοι είπον, ότι μία αναφορά έγινεν εναντίον μου από την επαρχίαν ταύτην, τη προτροπή του κυρίου Αναγνώστου Μακρυπουκαμίσα, βουλευτού, όστις ήλθεν ενταύθα κατ’ αυτάς. Ότι τούτο είναι βέβαιον, δεν επιδέχεται αμφιβολία· διότι οι ειρημένοι άνθρωποι συνυπέγραψαν. Εγώ δεν γνωρίζω να έδωκα αιτίαν δυσαρεστήσεως εις κανένα άλλην ειμή την στρατολογίαν της επαρχίας, την οποίαν εβίασα, τον έρανον εις τον οποίον επέμεινα, και την απόδοσιν των δικαιωμάτων εις τους αγοραστάς του μουκατά, εις το οποίον δεν ήτον δυνατόν να αντιτείνω βεβαίως. Άλλην παρ’ αυτάς αιτίαν δεν έδωκα. Εις τας καθημερινάς παρεμπιπτούσας κρίσεις όχι μόνον καταβάλλω πάσαν σπουδήν και επιμέλειαν εις εύρεσιν του δικαίου αλλά και τον καθένα από τους κρινομένους παρακαλώ, αν δεν ευχαριστήται, να ενάξη εις ανώτερα μέρη, κατά τους νόμους. Αυτή είναι η αληθής και ειλικρινής εξομολόγησις των πρακτικών μου εις την επαρχίαν ταύτην. Με όλα ταύτα, επειδή έφθασε να γίνη αναφορά εναντίον μου, όσον ψευδής και δολία αν είναι, επιμένω εξαιτούμενος εις το όνομα της πατρίδος, των νόμων και της ελευθερίας, να κριθώ επισήμως, με προηγούμενην απόφασιν της Υπερτάτης Διοικήσεως· και ή εγώ ή οι κινήσαντες την αναφοράν να παιδευθώμεν κατά λόγον της ενοχής μας. Επειδή οι συνυπογράψαντες με ωμολόγησαν εν καθαρώ συνειδότι ότι αυτήν την αναφοράν την έκαμαν εις το οσπίτιον του Αγαλόπουλου, όλοι όλοι έξι άνθρωποι, και μόνοι τους υπέγραψαν και άλλους πολλούς, χωρίς να είναι παρόντες και ζητούν να εξωσθώ εγώ και να αναλάβη το επαρχείον ο Αγαλόπουλος. Αν αρχίσω να διηγούμαι, πώς ο Αγαλόπουλος, πώς ο βουλευτής Μακρυπουκαμίσας, πώς οι τρεις δημογέροντες έκαμαν τούτο, θέλω προξενήσει μεγίστην αηδίαν εις το σεβαστόν τούτο υπουργείον· και τα παραιτώ να τα εξηγηθώ, όταν επί κριτηρίου εναχθώ, το οποίον το ζητώ μετά μεγίστης παρακλήσεως. Και ας τα αναφέρη το σεβαστόν μοι υπουργείον εις την Υπερτάτην Διοίκησιν.

Τη 26 Ιουνίου 1823, Ναυπλίον                                              

Ο Έπαρχος Ναυπλίου

Χρίστος Βλάση

Ο Γεν. Γραμματεύς

Μιχ. Παλασάκης

Αναφορά του επάρχου Χρήστου Βλάσση

ΑΕΠ τ. 13, 328

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 34, 60, 107, 197
ΑΕΠ τ. 2, 7, 89, 95, 314, 352, 355
ΑΕΠ τ. 3, 68, 72, 74, 77, 99, 105, 109, 136, 155, 176, 179, 183, 197, 200, 220, 264-265, 268, 273, 331, 395, 455, 581, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 665
ΑΕΠ τ. 5, 374, 414
ΑΕΠ τ. 9, 160-161
ΑΕΠ τ. 10, 14, 36-37
ΑΕΠ τ. 11, 150-151
ΑΕΠ τ. 12, 118-119, 266
ΑΕΠ τ. 13, 244, 251, 270, 278-282, 326-329, 334
ΑΕΠ τ. 18, 140
ΑΕΠ τ. 20, 95-96
ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 22, έγγρ. 115
ΓΑΚ, Εθνικό Ταμείο, φάκ. 28, έγγρ. 16
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 23, φάκ. 2125
Κλάδος, 1837, 203
ΠΕΣ, 3
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 270
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Φιλήμων, 1834, 389
Φωτάκος, 1888, 69
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 235
Κιουσοπούλου, 2018, 81
ΜΕΕ τ. 7, 403
Μητρώο, 1986, 36, 67
ΠΒΛ τ. 2, 313
Φωτόπουλος, 2005, 100