Βελισσάριος Νικόλαος

Βιλαέτης Λύσανδρος
19th December 2019
Βάρβογλης Γεώργιος
30th December 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Βελισσάριος Νικόλαος
(Βελισσαρίου, Βελισάριος)

Γέννηση: ΨαράΘάνατος: Σύρος 1833
Ο Νικόλαος Ιω. Βελισσάριος, πρόκριτος με καταγωγή από τα Ψαρά, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας ενεργό στρατιωτική και πολιτική δράση. Από το 1821 έως το 1824 έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις και τον Μάιο του 1824 εξελέγη παραστάτης Ψαρών στο Γ΄ Βουλευτικό μαζί με τον Ιωάννη Μαρκή Μηλαΐτη. Μετά την καταστροφή των Ψαρών, ο Βελισσάριος, ως εκλεγμένος παραστάτης του νησιού, απέστειλε αναφορές στο Σώμα σε σχέση με την κατάσταση των Ψαριανών. Συμμετείχε στις εργασίες του Γ΄ Βουλευτικού από την αρχή της λειτουργίας του, τον Οκτώβριο του 1824. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, απουσίασε αρκετούς μήνες λαμβάνοντας άδεια για λόγους υγείας, ενώ μετά την επιστροφή του έλαβε μέρος σε επιτροπές και αποστολές που του ανέθεσε το Σώμα. Στη συνέχεια, διετέλεσε πληρεξούσιος Ψαρών στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826) από την οποία εξελέγη στην Επιτροπή της Συνελεύσεως (12 Απριλίου του 1826). Το επόμενο έτος, ως μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως μετέβη στην Αίγινα για τη συνέχιση των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, ενώ στις 16 Μαρτίου υπέγραψε διακήρυξη της Επιτροπής με την οποία αναγνωριζόταν η Τροιζήνα ως ο τόπος διεξαγωγής της Εθνοσυνέλευσης. Ο Βελισσάριος απεβίωσε πιθανότατα το 1833 στη Σύρο, όπου είχε διοριστεί λιμενάρχης.

Ημέτεροι πατριώται κύριοι Νικόλαε Βελισσάριε και Ιωάννη Μαρκή Μιλαΐτη,

Κατά τον περί εκλογής Νόμον υπ’ αριθ. 17, επικεκυρωμένον παρά της Εθνικής Β Νομοδοτικής εν Άστρει Συνελεύσεως, επειδή η Δευτέρα Περίοδος ήδη παρήλθε και εκάστη ελευθέρα επαρχία χρεωστεί ν’ αποστείλη τους νέους αυτής παραστάτας προς την Διοίκησιν, επί κοινή ημών συνελεύσει εκλέχθητε παραστάται της νήσου μας και αντιπρόσωποι αυτής.

Ευχάριστος η νήσος μας εις την τοιαύτην εκλογήν σας και γνωρίζουσα κάλλιστα την ορθήν κρίσην, γνώσιν, ζήλον και απάθειάν σας, σας εμπιστεύεται την φροντίδα των γενικών της πατρίδος συμφερόντων ως άλλη η νήσος Ψαρών.

Σπεύδομεν, κύριοι, να σας αναγγείλωμεν την τοιαύτην εκλογήν σας, βέβαιοι όντες ότι, γνωρίζοντες άκριβώς τα ιερά του παραστατικού βάρους χρέη, άξιοι έχετε να φανήτε της εμπιστοσύνης, ην η πατρίς ημών έλαβεν. Έρρωσθε.

Την 8 Μαΐου 1824, Ψαρά.

Επιστολή των προκρίτων Ψαρών προς τον Νικόλαο Βελισσάριο και τον Ιωάννη Μ. Μιλαΐτη

Σφυρόερας, 1974, 384

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 297-298, 392
ΑΕΠ τ. 3, 156, 161, 169, 176-177, 179, 183, 197, 199, 203, 209, 263, 273, 284-285, 297, 331, 395
ΑΕΠ τ. 7, 4, 26, 245-246, 261, 269, 297, 301, 311, 313, 402, 415
ΑΕΠ τ. 8, 25, 65, 249, 256, 282, 463, 465
ΑΕΠ τ. 20, 124-125
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Σφυρόερας, 1974, 384, 425, 466-467, 472-473
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 1, 242
ΠΒΛ τ. 2, 226
Σπανός, 1958, 177