Βαρβάτης Ιωάννης

Βάρβογλης Γεώργιος
30th December 2019
Αυγερινός Παντολέων
5th January 2020
Απεικόνιση πρόκριτου

Βαρβάτης Ιωάννης

Γέννηση: ΒυτίναΘάνατος: Άργος 1824
Ο Ιωάννης Βαρβάτης καταγόταν από τη Βυτίνα. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση ως μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας, αντιπροσωπεύοντας την Καρύταινα από τις αρχές Νοεμβρίου 1821 έως τα τέλη Φεβρουαρίου 1822. Κατόπιν, διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό (1822) και κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανέλαβε να οργανώσει τη μεταφορά της έδρας της Διοίκησης στο Άργος, ενώ συμμετείχε και στην επιτροπή που ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Ναυπλίου. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε, ενδεχομένως, για κάποιο διάστημα στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 1823 έλαβε μέρος στις εργασίες της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Σε βιογραφικά λήμματα για τον Βαρβάτη αναφέρεται ως έτος θανάτου του το 1823, σύμφωνα όμως με τον Φωτάκο, απεβίωσε κατά τη διάρκεια ενός λοιμού στο Άργος, την ίδια εποχή με τον Θεόδωρο Νέγρη, το 1824.

Προς την Υπερτάτην Διοίκησιν της Ελλάδος

Καθ’ ον καιρόν διωρίσθην να απέλθω εις το φρούριον Ναυπλίου μετά των λοιπών πληρεξουσίων διά την παραλαβήν του, άφησα εν Άργει εις το οσπίτιον εν ω κατοίκουν χρηματικήν και πραγματικήν ύλην, περίπου των πέντε χιλιάδων γροσίων, ήτις, μετά την εκείσε εισβολήν των εχθρών, διηρπάγη, ως πασίδηλον. Αφ’ ότου δε εισήλθον, εν τω διαστήματι δέκα οκτώ ημερών εξώδευσα εις περιποίησίν τινων πέηδων και αγάδων συνεσθιώντων μετ’ εμού, ωσαύτως και δι’ έξοδα δοθέντα εις βαστάζους διά την μεταφοράν των οθωμανικών πραγμάτων εις την κοινήν αποθήκην, περίπου των γροσίων πεντακοσίων. Έπειτα, εγκλεισθέντες εντός του φρουρίου, από της ζης Ιουλίου άχρι της ζης Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, όπου θεία βοηθεία εξήλθομεν, είχον μετ’ εμού δώδεκα στρατιώτας και εξωδεύομεν, από της ιζης Σεπτεμβρίου μέχρι της κης Οκτωβρίου (καθ’ ην η Διοίκησις εφρόντισε περί της τροφής μας), αγοράζοντες ανά είκοσι γρόσια την οκάν το ψωμίον, εκτός των λοιπών άτινα ήτον εις υπέρογκον τιμήν. Παραιτώ πλέον τα μετά την έξοδόν μου τρέξαντα έξοδα εις ιατρόν και ιατρικά της επισυμβάσης ασθενείας μου. Μεταβάς εις την ενθάδε πρωτεύουσαν ανήγγειλα ταύτα εις την τότε Κεντρικήν Διοίκησιν, ζητών την πληρωμήν˙ πλην εις απόκρισιν ήκουσα το να διευθυνθώ προς το σώμα μου, χωρίς να με ευχαριστήση, ως και εις άλλον εντός του φρουρίου όντα έπραξε. Καθυποβάλλω λοιπόν ταύτα πάντα υπό την σκέψιν και επίκρισιν της Σεβαστής Διοικήσεως, παρακαλών και εξαιτούμενος του να προνοήση και υπέρ εμού, περιθάλπουσά με αναλόγως κατά το μέριτόν μου, χωρίς να με αφήση ζημιωμένον και λελυπημένον, καθότι, εκπληρώσας καθ’ όλα το χρέος μου και δουλεύσας την πατρίδα μετά προθυμίας και ζήλου πατριωτικού, δεν απήλαυσα άλλο εις την εν Ναυπλίω εξαμήνιον ειρκτήν ειμή τον καρπόν των ρευματισμών καθ’ όλον μου το σώμα, οίτινες ίσως θέλουν μοι είναι ανεξάλειπτοι. Και εν τοσούτοις με βαθύτατον σέβας καθομολογούμαι.

Εν Τριπόλει τη αη Μαΐου αωκγω

Όλος υποκλινής

Ιωάννης Βαρβάτης

Επιστολή του Ιωάννη Βαρβάτη

ΑΕΠ τ. 12, 59

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 110, 202-203, 231, 450-451
ΑΕΠ τ. 3, 98, 106, 110, 144
ΑΕΠ τ. 9, 3-4, 187, 193
ΑΕΠ τ. 12, 266-267
ΑΕΠ τ. 14, 123
ΑΕΠ τ. 15αβ, 58
ΑΕΠ τ. 15γ, 18
Μάμουκας τ. 1, 110, 125
Φωτάκος, 1888, 127
Βιβλιογραφία:
ΙΕΕ τ. 12, 221-222
Κιουσοπούλου, 2018, 80
ΛΕΕ τ. 1, 216
ΠΒΛ τ. 2, 182
  • Βυτίνα