Αναγνώστου Χατζή-Κυριαζής

Αντωνιάδης Εμμανουήλ
18th January 2020
Αναγνώστου Αθανασούλας
27th January 2020
Απεικόνιση πρόκριτου

Αναγνώστου Χατζή-Κυριαζής

Γέννηση: ΒελεστίνοΘάνατος: Σκόπελος 1823
Ο Χατζή-Κυριαζής Αναγνώστου, μεγαλοκτηνοτρόφος από το Βελεστίνο, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Τον Νοέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Σαλώνων, η οποία τον απέστειλε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Συμμετείχε στις εργασίες της Α΄ Εθνοσυνέλευσης από τον Δεκέμβριο του 1821 και στη συνέχεια, το 1822, διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό, το οποίο, τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, του ανέθεσε αποστολή στον Πραστό, όπου παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι και τον Μάιο. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού, τον Ιούνιο του 1822, έλαβε μέρος στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου του 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Τον Μάιο του 1823 διορίστηκε έπαρχος Πραστου. Ο Αναγνώστου απεβίωσε το ίδιο έτος στη Σκόπελο.

Ευγενέστατε Βουλευτά, κύριε Λάμπρε Αλεξάνδρου

Διά το να αναχωρώ εις την οικογένειάν μου βιαζόμενος από τας κατεπειγούσας περιστάσεις και δεν θέλει παρευρεθώ εις την συνέλευσιν καθ’ ην μέλλει να παραδοθή η παρακαταθήκη του γένους από τα παλαιά μέλη της Διοικήσεως εις τα νέα, παρακαλώ να παραστήσητε τας τε εκδουλεύσεις μου και τας υπέρ του κοινού θυσίας μου. Και αν εις όλους δοθώσιν αποδεικτικά, να λάβης και η ευγενία σου το εδικόν μου˙ διό και σας αφίνω το παρόν μου εις απόδειξιν. Έρρωσθε.

Χατζη-Κυριαζής Αναγνώστου

Επιστολή του Χατζή-Κυριαζή Αναγνώστου, 5 Μαρτίου 1823

ΑΕΠ τ. 12, 39

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 10, 12, 37, 55, 78, 197, 201-202
ΑΕΠ τ. 2, 26
ΑΕΠ τ. 3, 19, 34, 39, 42, 46
ΑΕΠ τ. 9, 59, 157
ΑΕΠ τ. 10, 35-36
ΑΕΠ τ. 12, 22, 39, 266
ΑΕΠ τ. 14, 53, 56
Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 32
Μάμουκας τ. 1, 86-87
Βιβλιογραφία:
Αντωνίου, 2018, 23
Γιαννούλης, 1979, 265
Σπανός, 2005, 127-128
  • Βελεστίνο