Αναγνώστου Αθανασούλας

Αναγνώστου Χατζή-Κυριαζής
26th January 2020
Αναγνωστόπουλος Παναγιωτάκης
31st January 2020
Απεικόνιση πρόκριτου

Αναγνώστου Αθανασούλας
(Αθανάσιος)

Γέννηση: ΛαμίαΘάνατος: άγνωστο
Ο Αθανασούλας Αναγνώστου, πρόκριτος από τη Λαμία, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Το 1823 εξελέγη πληρεξούσιος Ζητουνίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, καθώς και παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό. Ο Αναγνώστου, μετά το πέρας της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, επέστρεψε για οικονομικούς λόγους στην ιδιαίτερη πατρίδα του, απουσιάζοντας, λόγω των πολεμικών συνθηκών, για μακρά περίοδο από το Βουλευτικό. Επέστρεψε στις εργασίες του Σώματος μετά τα τέλη Απριλίου του 1824, και στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Ζητουνίου στο Γ΄ Βουλευτικό (1824).

Σεβαστόν Βουλευτικόν, προσκυνώμεν

Επειδή και ο διωρισμένος παραστάτης της επαρχίας μας κύριος Αθανασούλας Αναγνώστου εις την Δευτέραν Περίοδον μετά το τέλος της Εθνικής Συνελεύσεως αναγκασμένος από τα έξοδά του εγύρισεν εδώ διά να εξοικονομηθεί και να γυρίση πάλιν οπίσω και εις το μεταξύ αυτό εισχώρησαν οι εχθροί εις την πατρίδα μας, δεν ημπόρεσεν να έλθη οπίσω έως σήμερον και επειδή και διά την Τρίτην Περίοδον εκλέχθη ο αυτός, παρακαλούμεν το Σεβαστόν τούτον Σώμα να είναι δεκτός και εις τον χώρον της Δευτέρας Περιόδου έως το τέλος αυτής, κατά το παραστατικόν γράμμα όπου φέρει από την επαρχίαν μας.

Και μένομεν με βαθύτατον σέβας.

1824, Απριλίου 26, Σάλωνα

Συνοδευτικό έγγραφο παραστατικού του Αθανασούλα Αναγνώστου

ΑΕΠ τ. 9, 152

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 152
ΑΕΠ τ. 3, 68, 75, 79, 101, 107, 111, 138, 144
ΑΕΠ τ. 6, 156, 277-279
ΑΕΠ τ. 7, 58, 77, 89, 208, 270, 528
ΑΕΠ τ. 8, 102, 256, 377, 465
ΑΕΠ τ. 9, 84-85, 152
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Κιουσοπούλου, 2018, 80
ΜΕΕ τ. 4, 482
  • Λαμία