Αθανασίου Αναγνώστης

Αινιάν Γεώργιος
10th February 2020
Απεικόνιση πρόκριτου

Αθανασίου Αναγνώστης
(Αθανασούλας)

Γέννηση: Καρπενήσι 1790Θάνατος: 1825
Ο Αναγνώστης Αθανασίου, πρόκριτος από το Καρπενήσι, γεννήθηκε το 1790. Ο Αθανασίου συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Διετέλεσε μέλος της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και τον Φεβρουάριο του 1822 συμμετείχε στη Συνέλευση του Βραχωρίου, ενώ λίγους μήνες αργότερα διορίστηκε από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο φροντιστής της Οικονομίας στη Δυτική Χέρσο Ελλάδα (25 Μαΐου 1822). Τον επόμενο χρόνο, έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και επίσης εξελέγη παραστάτης Καρπενησίου Β΄ Βουλευτικό (1823). Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε επιτροπές του Σώματος για την εξέταση οικονομικών ζητημάτων, αλλά και κατηγοριών εναντίoν μελών της Διοίκησης. Στη συνέχεια, εξελέγη παραστάτης Καρπενησίου στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), με απόφαση του οποίου στάλθηκε τον Μάιο 1825, μαζί με τους παραστάτες Πανάγο Αλεξίου Λογοθέτη και Ιωάννη Κοντουμά, να συνομιλήσει με τους πρόκριτους της Ύδρας και των Σπετσών για την απόδοση γενικής αμνηστίας. Απεβίωσε, πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες του Σώματος, πιθανότατα τον Ιούλιο του 1825. Μετά τον θάνατό του, το Βουλευτικό διόρισε επιτρόπους της ανήλικης κόρης του τους παραστάτες Γεώργιο Μαυρομάτη και Γεώργιο Παπαηλιόπουλο, με καθήκον να φροντίσουν για την ανατροφή και την περιουσία της. Στη θέση του αποθανόντος, οι κάτοικοι της επαρχίας Καρπενησίου εξέλεξαν τον Μήτσο Ιωάννου Τζάτζο, ο οποίος, όμως, δεν έγινε δεκτός από τη Διοίκηση, καθώς η Γ΄ Περίοδος βρισκόταν στη λήξη της.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Βουλευτικόν Σώμα Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Επειδή ο μακαρίτης βουλευτής κ. Αναγνώστης Αθανασίου άφησε μίαν ανήλικον κόρην, της οποίας η κληρονομία είναι εδώ και εκεί διασκορπισμένη, και αυτή η ορφανή μένει χωρίς τινός προστασίας, το Βουλευτικόν διορίζει επιτρόπους αυτής τους κυρίους Γεώργιον Μαυρομάτην και Γεώργιον Παπαηλιόπουλον, οι οποίοι να λάβωσιν, ως άλλοι πατέρες, την φροντίδα να συνάξωσιν όλην την διασκορπισμένην περιουσίαν του μακαρίτου, συμφώνως οι δύο να επιμεληθώσι την καλήν ανατροφήν της ορφανής, να αποφασίσωσι την κατοικίαν αυτής και να βαστώσιν ακριβή λογαριασμόν τόσον των διασκορπισμένων πραγμάτων, όσον και των εξόδων της ορφανής. Ιδεάζεται δε το Σ. Εκτελεστικόν διά να διατάξη το Υπουργείον του Δικαίου να δώση εις τους ειρημένους επιτρόπους τα γράμματα της πληρεξουσιότητος, κατά την απόφασιν του Βουλευτικού Σώματος, και τας αναγκαίας οδηγίας.

Τη 24 Ιουλίου 1825, εν Ναυπλίω

Απόφαση του Βουλευτικού Σώματος 

ΑΕΠ τ. 8, σ. 276

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 464, 466, 469, 470-473, 477-478
ΑΕΠ τ. 2, 40, 43, 64, 66, 200-201, 237, 254, 287, 332, 372, 387, 420, 431, 530, 532, 537, 593, 647-648, 652
ΑΕΠ τ. 3, 101, 107, 138
ΑΕΠ τ. 6, 109, 277, 279
ΑΕΠ τ. 7, 346
ΑΕΠ τ. 8, 111, 139, 159, 234, 276
ΑΕΠ τ. 9, 49, 329
ΑΕΠ τ. 17, 17
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 42, 272-273
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 130
Ζήσης, 1983, 22-23
Κιουσοπούλου, 2018, 80
ΛΕΕ τ. 1, 56
ΠΒΛ τ. 1, 75
Τσατσάνης, 2005 τ. 1, 22-23